Aktuální výzva


Sborník Literární archiv číslo 52/2020 na téma Nakladatelství v literární kultuře 1918–1949.

Kontaktní osoba:
Mgr. Tereza Sudzinová
e-mail: sudzinova@pamatnik-np.cz

Výzva pro badatelskou veřejnost
Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 52/2020 na téma Nakladatelství v literární kultuře 1918–1949.

Sborník soustředí pozornost k nakladatelstvím s výraznou beletristickou produkcí, jež rozvíjela svou činnost na teritoriu první republiky a následných státních útvarů v letech 1918–1949. V centru zájmu budou jak nakladatelské domy vydávající literaturu českojazyčnou, tak podniky zpřístupňující beletrii psanou v dalších jazycích (zejm. slovenštině, němčině, maďarštině, ukrajinštině, ruštině či polštině).

Zmíněné období, vymezené na straně jedné vznikem Československa a na straně druhé rokem 1949, kdy byla završena radikální, direktivně řízená transformace nakladatelského podnikání, představuje z hlediska struktury nakladatelství relativně koherentní dějinný úsek, během nějž ovšem došlo k opakovaným významným proměnám skladby knižní nabídky. Spektrum nakladatelských podniků přitom kontinuálně (byť s příznačnými regionálními rozdíly) usilovalo o uspokojení kulturních potřeb horizontálně i vertikálně rozvrstvené čtenářské veřejnosti od literatury populární a knížek pro děti po produkci zaměřenou na recipienty z okruhu kulturních elit či zájemce o tisky bibliofilské.

Jednotlivé příspěvky by měly představit nakladatelství jako významné instituce dobové literární komunikace, nastínit jejich interakci s autory či autorskými uskupeními, připomenout jejich vlastní pozici v dobovém kulturním životě či postihnout vliv jejich aktivit na diferenciaci čtenářské veřejnosti. Stranou by neměla zůstat ani praktická stránka nakladatelského podnikání: proměny knižní nabídky, profilových edičních řad či nakladatelských strategií souvisejících zejména s dynamikou knižního trhu. Pozornost by měla být věnována také státní kulturní politice či cenzuře, jež po celé sledované období s proměnlivou intenzitou ovlivňovaly nakladatelskou produkci. Vítány budou pak i texty věnované otázkám knižní kultury, například spolupráci nakladatelů a konkrétních knižních grafiků či výtvarníků.

Bohatou materiálovou základnu nastíněného různorodě orientovaného výzkumu mohou nabídnout mj. fondy všech sbírkových oddělení PNP. Za vyzdvižení přitom stojí archivy jednotlivých nakladatelských podniků (např. Aventinum, Fr. Borový, Družstevní práce, Otto Girgal, Melantrich, J. Otto, Václav Petr), osobní fondy autorů a předních nakladatelských redaktorů i související sbírkové celky. Do sborníku je proto plánováno rovněž začlenění několika obsahově zajímavých a z hlediska role nakladatelství v literární komunikaci podnětných edic pramenného materiálu.

Prosíme o zaslání krátké anotace Vašeho příspěvku do 28. 2. 2019 redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz. Text v rozsahu max. 30 normostran společně se stručným resumé a klíčovými slovy v češtině pak posílejte do 31. 10. 2019 na uvedený mail.