Jan Bouček


Mezi nepřeberným množstvím artefaktů, které spravuje Oddělení uměleckých sbírek PNP, se obzvlášť rád vracím ke dvěma autorům, představitelům české dekadence a symbolismu – Karlu Hlaváčkovi a Františku Bílkovi.

Výtvarné dílo Karla Hlaváčka představuje ve sbírce PNP jednu z nejucelenějších autorských kolekcí, která zahrnuje jeho školní práce, kresebné studie, grafiky, návrhy plakátů a ilustrace pro literární díla z okruhu Moderní revue. Jedno z předních míst celého souboru zaujímá řada vlastních podobizen, které zachycující autorovy psychické stavy a duševní rozpoložení. Jejich vyvrcholením je bezpochyby autoportrét Můj Kristus (1897), démonicky stylizovaná tvář, symbol vzteku a revolty. Hypnotizující pohled Mého Krista autor záhy zkřivil v ďábelskou grimasu na kresbě Vyhnance (1896–1897), která vznikla na motivy sbírky básní Arnošta Procházky Prostibolo duše. Skepse, vědoucí a pohrdavý klid první tváře se proměnil ve výkřik zoufalství a zhnusení z vlastního já. Kdysi panensky čistá duše byla pošpiněna a poplivána. Zbyl jí jen trest v podobě hořkého poznání, dusivý smutek a slovy samotného Hlaváčka „volání po kalichu bolehlavu“.

Hlaváčkova studie lidské duše kontrastuje s kresbou Krista (kolem 1897) Františka Bílka, jehož tvorba je ve sbírkách PNP zastoupena sice skromně, ale o to kvalitněji. Tichý, meditující Kristus je zachycen ve chvíli duševního vytržení na cestě k transcendentálnímu poznání svého údělu. K poznání, které ačkoliv je bolestné a naplněné utrpením, pokorně přijímá. Podobně jako Hlaváček se také Bílek identifikuje se svým Kristem. Kde se Hlaváček uchyluje ke konečnému frenetickému výkřiku, přijímá Bílek tiše symbolický trest za svoji vinu. Jestliže je pro Hlaváčka jediným východiskem vzdor následovaný zoufalou bezmocí nad vlastním osudem a bezvýchodnou konečností, vyzývá Bílkův Kristus k tichému a smířenému přijetí nevyhnutelného ortelu, jenž však vede k novému životu.

Jan Bouček je historik a historik umění. V PNP působí jako kurátor Oddělení uměleckých sbírek.