Publikace

Novinky

Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém (edice Depozitář, řada Studie; PNP, 2017)
Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému. Přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou perikopou a obsahem nedělních promluv je založen tematický katalog bohemikálních pobělohorských kázání, který vznikl na základě excerpce osmnácti nedělních postil z let 1618–1763. Ke katalogu je připojen tematický rejstřík a několik vstupních kapitol, ve kterých je pozornost věnována specifikům barokní homiletiky, jednotlivým autorům tištěných postil a jejich literární tvorbě. Stranou výkladu nezůstaly ani otázky spjaté s problematikou dobových kazatelen, s pojetím nedělí v raném novověku mezi laiky i duchovními, problematika vlivů Bible a dalších autorit na vznik duchovních promluv či otázky jazykových a řečnických figur. 
Cena 320 Kč 

Sborník Literární archiv č. 48/2016 – Dítě, dětství a literatura (PNP, 2016)
Sborník je věnován specifické oblasti umělecké literární tvorby určené dětem, mládeži a začínajícímu čtenáři. Úvodní stať Mileny Šubrtové se věnuje dětskému hrdinovi v české próze. V dalších textech nalezneme mimo jiné i reflexi holocaustu v dětské literatuře, připomenutí divadelních her Františka Hrubína pro malého diváka, rozbor dětského časopisu Puňta, či podivuhodné ztvárnění pověstí ze staré Prahy nebo připomenutí dívčích románů konce 19. století. V druhé části sborníku se Olga Kubeczková zabývá problematikou kýče nebo Radek Malý vydavatelskou strategií nakladatelství literatury a mládeže po roce 2000 s přihlédnutím k problematice e-knih. Dobrava Moldanová nás seznamuje s poslední prózou Boženy Benešové. K zajímavostem náleží i stať Bronislavy Rokytové o spolupráci Johannese Urzdila a Hannese Beckmana. Závěr sborníku je již tradičně určen Zprávám z Literárního archivu PNP včetně nekrologu – Portrét básníka Vladimíra Binara jako vlaštovky – od Lukáše Prokopa. Nelze si nepovšimnout, že ročenka vychází v progresivní a moderní grafické úpravě a redesignu Petra Bosáka, Roberta Jansy a Adama Macháčka (2016 Designers).
Cena 320 Kč 

« À vous de cœur » André Spire et Otokar Fischer 1922–1938 (ed. Marie-Odile Thirouin, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2016) ​
Curieuse est l’histoire de cette amitié entre deux poètes que tout semble séparer : la distance géographique (l’un est le plus souvent à Paris, l’autre à Prague), l’engagement (sioniste pour l’un, patriote tchèque pour l’autre), la conception de la poésie (l’un est adepte du vers libre, l’autre attaché à la prosodie classique du vers rimé). Et pourtant, André Spire (1868–1966) et Otokar Fischer (1883–1938) développent au fil de seize années d’échanges épistolaires une relation quasi fraternelle. Leurs différences, au lieu de les éloigner l’un de l’autre, entrent en dialogue et nourrissent un débat amical sur ce qui leur tient le plus à cœur : la place de la judéité dans leur vie et leur identité, leur engagement social et politique dans la cité, leur expérience de créateur et de traducteur. Voici mis en lumière, à travers ces lettres chaleureuses, un pan oublié des relations franco-tchèques de l’entre-deux-guerres.

„Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938 (ed. Marie-Odile Thirouinová, překlad Naděžda Macurová, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2016)
Je pozoruhodný příběh tohoto přátelství dvou básníků, které jako by všechno rozdělovalo: zeměpisná vzdálenost (jeden se nejčastěji nachází v Paříži, ten druhý v Praze), jejich společenská angažovanost (jeden je sionista, druhý český patriot) i pojetí poezie (jeden se zasazuje za volný verš, druhý vyznává klasickou prozódii verše rýmovaného). A přesto si André Spire (1868–1966) a Otokar Fischer (1883–1938) v průběhu svého šestnáctiletého dopisování vypěstovali takřka bratrský vztah. Místo aby je tyto rozdíly od sebe oddělovaly, vstupovaly do jejich dialogu, staly se předmětem přátelské debaty, při níž jim nejvíc ležely na srdci tyto problémy: místo židovství v jejich životech a v jejich identitě, sociální a politické působení, a konečně i jejich tvůrčí a překladatelská zkušenost. A tak prostřednictvím těchto srdečných dopisů vychází na světlo zapomenutý kus historie česko-francouzských vztahů v období mezi válkami.
Cena 330 Kč (francouzsky), 290 Kč (česky)

     

Arnošt Lustig: Krásně jsem si početl. Korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou (Mladá fronta a PNP, 2016)
Arno, ahoj, budu Ti psát teď dopis, ale nic si nedělej z překlepů anebo blbého uvažování, protože já jsem zase po záchvatu a ještě mi to tak moc nemyslí. Ty naše dopisy stejně zaslouží uznání, protože posledně u mě Kašpar četl ty Tvoje dopisy a říkal, že by se ty naše dopisy měly vydat knižně. Mám dojem, že jsou lidé, po nichž nezbylo nic než dopisy, tak to by byl náš případ. Ani nevím, který byl Tvůj dopis poslední a kdo je teď z nás dvou na řadě, ale asi mám psát já.
Sestavili: Petr Kotyk a Světlana Kotyková
Publikace byla oceněna Výroční cenou vydavatelství Mladá fronta – Cenou Arnošta Lustiga. 
Není v prodeji PNP, titul lze zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas, nebo ve vybraných knihkupectvích.