O knihovně

Profil oddělení

Vznik knihovny je úzce spjat se založením Památníku národního písemnictví v roce 1952. V prvním období existence PNP (1951–1953) bylo hlavním úkolem knihovny spravovat Strahovskou knihovnu a svozy z dalších zrušených klášterních knihoven. Paralelně s touto činností vznikala studijní knihovna pro potřeby muzejního oddělení a nově vznikající stálou expozici. Významné akvizice z tohoto období pocházely rovněž ze zrušených nakladatelství (např. J. R. Vilímek). Do současného stavu knihovních fondů se promítly četné legislativní změny, ke kterým došlo po roce 1989. Knihovna ztratila právo povinného výtisku, historické knižní fondy v důsledku uplatnění restitučních nároků původních majitelů zaznamenaly značný úbytek cenných sbírkových předmětů. V první polovině 90. let byly určeny obecné principy pro budování sbírky knihovny PNP. Z důvodu zachování kontinuity s dosavadní sbírkou byl stanoven hlavní cíl akvizice: doplňovat krásnou literaturu tak, aby bylo dosaženo co možná nejúplnějšího obrazu české literatury. Dalším cílem akvizice je zachycovat podobu české knihy – její výtvarnou a typografickou stránku v návaznosti na již existující sbírku (např. soubor knih oceněných v soutěži Nejkrásnější české knihy roku).

Knihovna je členem SKIP, SDRUK a komise knihovníků AMG. Spolupracuje se souborným katalogem SK ČR a národními autoritami ČR. V roce 2002 byly sbírkové fondy knihovny přihlášeny do centrální evidence sbírek CES MK ČR a současně byla knihovna zaevidována jako veřejně přístupná knihovna (evidenční číslo knihovny: 3223/2002).

 

Podsbírka 19 – písemnosti a tisky

(rukopisy, zlomky, prvotisky, faksimile, staré tisky a kramářské tisky)

Rukopisy
917 rukopisů z období 15.–20. století, převážně novověkých. Významnou část tvoří náboženská literatura (modlitební knížky, zpěvníky, teologické traktáty, opisy učebnic), rukopisné autografy literárních děl z 19. a 20. století; jsou zde zastoupeny i pozoruhodné jednotliviny, jako raně novověké úřední knihy několika panství a měst, erbovní listiny, autografy významných historických osobností (Jan Kepler, císařští důstojníci z období třicetileté války), sbírky lékařských receptů či katalogy několika bývalých církevních knihoven, součástí je též ucelená řada návštěvních knih někdejší Strahovské knihovny PNP z let 1956–1988.

Zlomky

24 zlomků, především fragmentů rukopisů z 12.–15. a z 18. století a torza několika starých tisků ze 16.–17. století, nachází se zde také vůbec nejstarší sbírkový předmět, který PNP spravuje, papyrový proužek z 2.–4. století s úryvkem Homérovy Odyssey

Prvotisky

39 inkunábulí z let 1477–1500, jazykově převážně latinských, ale i dvou českých a jedné německé. 20 z nich má gotické vazby, téměř všechny pak kolorované iniciály, rubrikace, rukopisné marginálie a starší provenienční přípisy

Faksimile

20 uměleckých výstavních faksimilií staročeských písemných památek, jako jsou Kodex Vyšehradský, Kosmova kronika nebo Žižkův Vojenský řád husitský, z nichž většina pochází z původní expozice PNP a některé byly též prezentovány na světové výstavě Expo 58 v Bruselu

Staré tisky

soubor více než 18 000 tisků 16.–18. století, v němž jsou nejvýrazněji zastoupena díla z oboru teologie, filozofie, historie, botaniky a geografie, především bohoslovecké, filozofické a jazykové učebnice, sbírky kázání, modlitební knížky a zpěvníky

Kramářské tisky

přes 1 600 kramářských tisků s modlitbami a duchovními i světskými písněmi z období od začátku 18. do první poloviny 20. století

 

Podsbírka 18 – knihy

Jedná se především o novodobou knižní produkci české beletrie, zahraniční bohemika, významné překlady světové literatury, odborné publikace z oblasti literární vědy a další příručkovou literaturu včetně literárních a kulturních periodik. Jádrem podsbírky jsou kromě knih běžné dobové produkce rovněž bibliofilie a individualizované exempláře s poznámkami, autografy a dedikacemi. Zaměřujeme se rovněž na získávání osobních či institucionálních knihoven, jejichž majitelé mají v Literárním archivu uloženu svou pozůstalost. Knihovna spravuje více než sto knihovních celků významných českých spisovatelů a literárních vědců a dalších osobností české kultury (K. Biebla, V. Černého, V. Holana, J. Hory, V. Nezvala, A. Pražáka, J. Thona, K. Steinbacha aj.), nakladatelských knihovních souborů (F. Borového, B. M. Kliky aj.) a knihoven sběratelů (J. Karáska ze Lvovic aj.). Od roku 1989 získává knihovna PNP do svých fondů rovněž exilovou a samizdatovou knižní produkci.