O Uměleckých sbírkách

Profil oddělení

Oddělení uměleckých sbírek, původně s názvem Dokumentace a literární galerie, vzniklo jako pracoviště pro organizování a vytváření expozice budoucího literárního muzea. Sbírka výtvarného umění vznikala postupně od roku 1952. Tvořily ji zejména převzaté fondy Strahovského kláštera (převážně grafiky, mobilie a uměleckořemeslné předměty). Základ vlastní výtvarné sbírky muzea vytvořilo několik významných souborů výtvarných děl, které PNP převzal během 50. let do své správy (sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic, tzv. Karáskova galerie, archiv originálních ilustrací Vilímkova nakladatelství, část archivů nakladatelství Družstevní práce, Ottova nakladatelství, nakladatelství Šolce a Šimáčka a předměty z fondu Národní kulturní komise).

V roce 1964 se umělecké sbírky staly specializovaným oddělením zaměřeným na shromažďování, zpracování, publikování a vystavování originálních výtvarných děl volného a užitého umění, hmotných památek po spisovatelích, mobilií a reálií vztahujících se jak k vývoji literatury a knižní kultury obecně, tak k jednotlivým literárním osobnostem. Akvizice se soustředila na vytváření sbírky, která by obsahově souvisela s historií vývoje české literatury a dokumentovala vztahy mezi literaturou a uměním v nejširších souvislostech. V návaznosti na výtvarné fondy nakladatelství byl založen a systematicky doplňován fond knižní ilustrace, vznikl fond volných výtvarných děl inspirovaných významní literární tvorbou, sbírka portrétů a karikatur literárních osobností, kolekce výtvarných děl literárně činných autorů, v posledních letech pak i soubor autorských knih.

V letech 1991–2001 vydal PNP přes 30 000 sbírkových předmětů, které do té doby spravoval, oprávněným osobám, zejména Královské kanonii premonstrátů na Strahově; vydána byla také sbírka Antonína Macka a Emanuela Lešehrada.

V roce 1991 převzal PNP do své správy sbírkový fond Kabinetu ex libris v Chrudimi, který se stal detašovaným pracovištěm oddělení uměleckých sbírek. Chrudimský fond Kabinetu ex libris vznikl v roce 1971 ze zájmové činnosti sběratelů organizovaných v Klubu přátel výtvarného umění. Od roku 1974 Klub pořádal pravidelně trienále českého ex libris. PNP na tuto tradici navázal. Z darů výtvarníků, sběratelů a z odkazů byla vytvořena významná kolekce českého a světového ex libris.

V roce 2000 zahájilo oddělení uměleckých sbírek elektronické zpracovávání přírůstků a rekatalogizaci fondu Karáskovy galerie v programu DEMUS. Veškeré přírůstky jsou evidovány, dále zpracovávány a zpřístupněny badatelům v lístkových katalozích ve studovně uměleckých sbírek PNP. Elektronicky zpracovaná část kartotéky je veřejně přístupná v Registru sbírek výtvarného umění.

V současné době spravuje oddělení uměleckých sbírek přibližně 400 000 sbírkových předmětů. V roce 2002 byly sbírkové fondy oddělení přihlášeny do Centrální evidence sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR.

 

Podsbírka 15 – výtvarné umění

Základ podsbírky výtvarného umění představují osobní, sběratelské a nakladatelské fondy.  Hlavní část podsbírky tvoří výtvarná díla na papíře – grafické listy a kresby, zastoupeny jsou také obrazy, plastiky a reálie. Převážná část podsbírky pochází z období od poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Postupně je doplňovaná kolekce výtvarných děl z druhé poloviny 20. století do současnosti. 

 

Podsbírka 25 – Karáskova galerie

Karáskovu galerii založil básník, spisovatel a sběratel umění Jiří Karásek ze Lvovic. Původní sběratelský záměr vybudovat kabinet kresby a grafiky starých mistrů později rozšířil do podoby univerzální výtvarné sbírky, která obsahuje rozsáhlou kolekci českého a evropského umění od 17. století do první poloviny 20. století. 

 

Podsbírka 24 – ex libris

Představuje největší specializovanou sbírku svého druhu v České republice. Obsahuje kolekci autorských ex libris českých i zahraničních tvůrců od 90. let 19. století do současnosti. Součástí sbírky je také soubor kreseb, návrhů ex libris a novoročenek.