2019

Josef Portman (1893–1968). Regionální osobnost s evropským přesahem

Projekt GA ČR, reg. č.: 16-05789S
Nositel grantu: Památník národního písemnictví
Řešitel: V. Hubáčková
Doba trvání: od 2016 do 2019

Cílem projektu je výzkum, odborné zpracování a digitalizace fondu Josefa Portmana, jehož podstatná část je uložená v oddělení uměleckých sbírek PNP. V rámci projektu bude objasněna historie Portmanovy sbírky a jejích souvislostí s Karáskovou galerií. Na základě výzkumu celého fondu v uměleckých sbírkách a vybraných materiálů uložených v oddělení knihovny a literárního archivu PNP bude pomocí aktuálních uměleckohistorických metod v sociokulturním kontextu komplexně interpretován život a dílo Josefa Portmana, tiskaře, bibliofila a sběratele. Podstatná část výzkumu bude věnována jeho sběratelské činnosti a objasnění jeho vztahů s domácími a zahraničními umělci. Portman spolupracoval s řadou českých výtvarných umělců, např. Zdenkou Braunerovou, Josefem Váchalem, Janem Konůpkem, Miladou Marešovou, Karlem Svolinským, Antonínem Strnadelem, Václavem Maškem, Helenou Šindelářovou-Žváčkovou, z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Otokar Březina, Miloš Marten a Jaroslav Durych. Snaha překročit hranice domácího prostředí a navázat kontakt se světovou kulturou se projevila ve výběru literárních námětů i autorů výtvarné výzdoby tisků. Jako jeden z prvních nakladatelů u nás vydal texty Franze Kafky, pro jejichž výzdobu našel rovnocenného tvůrce – německého grafika Alberta Schamoniho. Pro spolupráci na svých tiscích hledal Portman i další zahraniční výtvarníky, např. Georga Rouaulta, Georga Grosze aj. Na toto téma chybí samostatná odborná studie. Nedostatečně prozkoumaná a teoreticky zhodnocená zůstává Portmanova sběratelská činnost. Projekt se zaměří na uvedená témata a bude se opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů, především Portmanova fondu PNP, materiálů z Městské galerie v Litomyšli, Regionálního muzea v Litomyšli, několika státních oblastních archivů a soukromých sbírek. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie, která obsáhne všechny aspekty Portmanovy mnohostranné osobnosti. Nejvýznamnější sbírkové předměty budou zveřejněny v Registru sbírek výtvarného umění a na dalších specializovaných webových portálech.