2019

Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02R057
Nositel grantu: Památník národního písemnictví
Řešitel: M. Kuthanová
Doba trvání projektu: od 2016 do 2018

Cílem projektu je prohloubení a rozšíření výsledků dosavadního bádání o tématu prostřednictvím základního výzkumu v archivech, muzeích, galeriích, ale i soukromých sbírkách především na českém území. Komplexní přístup k interpretaci dílčích výstupů i fenoménu emigrace jako celku vychází z moderního výzkumu v oblasti kulturní historie a národní identity. Předpokládaným cílem je představení jevu meziválečné emigrace v širokém spektru aspektů a zaměření na oblasti bádání, které dosud nestály v centru pozornosti a nabízejí potenciál nových poznatků, jako aktivity emigrantů neruských národností, popis každodenního života emigrantů, zkoumání jejich činnosti v oblasti divadla a filmu, osudy výtvarných umělců-emigrantů, činnost technické inteligence aj. Prostřednictvím výstavy a doprovodných programů bude téma prezentováno široké veřejnosti. Přitažlivou formou (výtvarné zpracování, jedinečné exponáty) se výstavní projekt pokusí přispět ke změně obecného povědomí o podobě migrace ze zemí bývalého carského Ruska a nabídnout vědecky podložený obraz oproštěný od ideologických interpretací a předsudků. Informačně různorodý potenciál výstavy významně přispěje k obohacení tradičního obrazu první republiky o fenomén ruské a ukrajinské diaspory, která tvoří významnou část kulturní historie a identity nejen České republiky, ale i dalších států Evropy a Ameriky. Ve své odborné části projekt nabídne možnost vědecké reflexe nových poznatků jak v podobě katalogu, tak v rámci mezinárodní vědecké konference. Jejím cílem bude podnícení badatelského zájmu o česká specifika východní emigrace směrem na západ. Setkání rovněž umožní prezentaci bohatých pramenů a sbírkových fondů k tomuto tématu, které se nacházejí na našem území, a mezinárodní výměnu výsledků bádání. Zvláštní pozornost bude věnována mapování různých kolektivních forem sdružování na bázi občanské společnosti, které byly organizační platformou pro většinu aktivit příslušníků emigrace jak u nás, tak v jiných zemích.