2020

Od pramene k edici. Zpřístupnění fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02H033
Nositelé grantu: Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Řešitel: T. Pavlíček (za PNP), J. Flaišman (za ÚČL AV ČR)
Doba trvání projektu: od 2016 do 2020
Web

Cílem projektu je zpracování a internetové zpřístupnění reprezentativního výboru archivních fondů předních osobností české literatury 19. a první poloviny 20. století a vytvoření pracoviště, jež bude provádět soustavné zveřejňování dalších, z badatelského pohledu důležitých souborů digitálních kopií archiválií. Totéž pracoviště, koncipované v úzké koordinaci se specializovaným textologickým týmem, dále na základě nově vyvinuté komunikační platformy a postupů ověřených v rámci řešení projektu, zajistí průběžné poskytování podkladového materiálu pro přípravu svazků Kritické hybridní edice. Kromě zpřístupnění významného celku jedinečných kulturních hodnot nejširšímu okruhu zájemců (zejména prostřednictvím portálů www.badatelna.eu a www.esbirky.cz) projekt významně podpoří soustavnou vědeckou ediční přípravu klíčových literárních textů a souborů děl. Neméně významnou funkci pak bude plnit v souvislosti s ochranou kulturního dědictví. Před digitalizací bude přezkoumán fyzický stav archiválií a poškozené jednotliviny či rozsáhlejší celky fondů budou zařazeny do programů odkyselení ohroženého papírového materiálu či náročnějších forem restaurátorského ošetření. Ke klíčovým výstupům projektu bude patřit certifikovaná metodika upravující třídění a popis archivních celků české literatury sledovaného období s ohledem na specifický materiál. Metodika zahrne i základní instrukce týkající se výběru dokumentů vhodných k digitalizaci a přiblíží postupy pro přípravu podkladů k edičnímu zpřístupnění prioritních částí archivních fondů (zejména korespondence a rukopisů). V rámci projektu bude nově vyvinut software umožňující vzájemnou komunikaci a výměnu dat mezi archivním a textologickým pracovištěm. Další softwarová aplikace se bude týkat procesu přípravy kritických vědeckých elektronických edic. V rámci projektu budou připraveny dvě knižní edice tohoto typu a zveřejněny čtyři odborné články mapující aktuální stav tématu a průběžně prezentující výsledky projektu.