Naše činnost

Konference a semináře

2021
Konference Periodická paměť

Mezinárodní odborná konferenci Periodická paměť, Jindřichův Hradec 20. – 21. 10. 2021, uspořádaná Muzeem Jindřichohradecka, Knihovnou Národního muzea a Metodickým centrem PNP. Kromě 76 účastníků konference bylo přihlášeno 30 účastníků on-line.

Kolegové ze Slovenska se konference zúčastnili on-line. Na fóru konference byly představeny různé typy novin a časopisů 19. století (Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Soběslav, Vysoké Mýto, aj.) s různě vysokými ambicemi jejich zakladatelů a tvůrců. V obsahové struktuře periodik byla koncem 19. století akcentována sociální problematika a politická témata. Mohli jsme sledovat vztah periferie k centru a vliv nadregionálních osobností na profil periodik, rovněž jsme se seznámili s ekonomickým zázemím vydavatelů. Pokud se jedná o 90. léta 19. století, kdy došlo skokově k sociální a politické diferenciaci společnosti a kdy vznikaly nejrůznější myšlenkové a politické směry, můžeme sledovat tendenci na jedné straně k trivializaci obsahu a na druhé straně snahu o intelektualizaci české žurnalistiky. (V případě východních Čech máme k dispozici časopis Rozhledy, vydávané od r. 1892 v Chrudimi, kde vyšel zásadní Manifest české moderny v pol. 90. let). Od popisu k analýze obsahu tak lze charakterizovat některé konferenční příspěvky (např. Elektrické dráhy v Olomouci z pohledu českého a německého periodického tisk).

V bloku restaurování a ochrana byla představena konceptualizace problematiky a praktické postupy pro konzervaci tiskovin 19. století. Pro koncepci restaurování je rozhodující perspektiva autentičnosti dokumentu, která ovlivňuje další postupy konzervace či restaurování předmětu.  Průběžně dochází ke zdokonalení metod průzkumu díla, do restaurování postupně vstoupila věda. Dochází k prohlubování propasti mezi vědeckými metodami a světem, často nelze zavést do praxe.

2019
Edukace

Metodika edukace v literárních muzeích byla tématem přednášky na celostátním semináři Knihovnické komise AMG ČR 3.–5. 9. 2019 v Opavě.

Workshop Příprava textů v muzejní expozici

Ve spolupráci se sdružením pro interpretaci místního dědictví SIMD se 9. 12. 2019 uskutečnil workshop na téma:

  • Interpretační plánováníjako základ smysluplného zadání – společná práce na expozici
  • Tvorba sdělení jako klíče ke kvalitní expozici
  • Fakta a významy – vrstvení informací, jak můžeme návštěvníkům pomoci pochopit sdělení expozice

2017
Kolokvium k XV. ročníku Trienále českého ex libris 2017

Platforma pro setkání odborné veřejnosti a výtvarných umělců bude zaměřená na diskusi o dalším směřování výtvarného žánru ex libris, původně spojovaného s knižní kulturou, později především s volnou grafikou. Odborné kolokvium, které tvoří součást doprovodných programů k jubilejnímu XV. ročníku Trienále českého ex libris Chrudim 2017, otevírá především prostor pro skupinovou diskusi k problematice budoucího konání dalších trienálních přehlídek, vzhledem ke stále se snižujícímu počtu účastníků celostátní přehlídky, sponzorů či zájemců z řad laické veřejnosti. Zástupci muzejních institucí a knihoven, výtvarní pedagogové, sběratelé a umělci budou mít možnost se také vyjádřit k dalším nastoleným otázkám na téma ex libris vyplývající z jejich profesního zaměření: 
Je v současné době ex libris stále životaschopné a lukrativní pro umělce všech generací z hlediska uměleckého vyjádření, použití klasických či nových grafických technik a množství zakázek od objednavatelů? Má ex libris jako předmět sběratelství potenciál oslovit další generace? Jaký je zájem o tvorbu ex libris na výtvarných školách? Jaký je smysl konání dalších trienálních přehlídek? Nejsou přehlídky ex libris mrtvým oborem uměle udržovaným při životě? Jaké jsou zkušenosti sbírkotvorných institucí s problematikou ex libris? Je zájem o ex libris ze strany badatelů jako o vědní obor (sbírky historických ex libris)? 
POZVÁNKA

Péče o novodobé knihovní fondy

Dne 10. října 2017 se v Centrálním depozitáři Národní knihovny ČR uskuteční konference zaměřená na péči o novodobé knihovní fondy, kde budou prezentovány výsledky pětiletého NAKI projektu s názvem „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie“ a to jak teoretické poznatky, tak i praktické ukázky postupů, technologií a materiálů. Jak se v praxi ukazuje, novodobé knihovní fondy (fondy vzniklé po roce 1800 v Národní knihovně České republiky, v jiných knihovnách je hranice odlišná) jsou obrovskou skupinou písemného dědictví, které je třeba chránit a věnovat těmto fondům pozornost. Problematickým se jeví obrovské množství těchto fondů a nižší materiálová kvalita. Na vývoji nových materiálů a technologií se podílí kolegové z Technické univerzity v Liberci, Fakulty textilní, Katedry materiálového inženýrství jako spoluřešitelé NAKI projektu. 
PROGRAM

Konference Knižní kultura

Ve dnech 20. – 21. září 2017 proběhla v Muzeu Jindřichohradecka odborná konference Knižní kultura 19. století. Muzeum ji pořádalo za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. V průběhu konference se podařilo naplnit hlavní cíle letošního setkání, jimiž bylo komplexní sledování problematiky knižní kultury 19. století a rozvíjení mezioborové spolupráce a spolupráce paměťových, akademických i vědeckých institucí.

2016
Literární paměť ve středních Čechách

Mezinárodní kolokvium, pořádané Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Středočeským krajem.

Kolokvium nabízí platformu pracovníkům státní správy a kulturních institucí, badatelům a dalším zájemcům o literární minulost středních Čech k diskusi o následujících okruzích:

  • koncepty literární paměti a paměťových institucí
  • péče o literární paměť středních Čech včera a dnes (státní a kulturní instituce, věda, soukromé iniciativy) a její souvislosti
  • osobnosti a místa literární paměti ve středních Čechách a jejich funkce v národním a regionálním kontextu
  • osobnosti a místa literární paměti ve středních Čechách v nadnárodní perspektivě
  • nová média a paměť literatury

Kolokvium si klade za cíl propojit perspektivy současného bádání a muzejnictví a regionální péče o literární paměť na úrovni institucí a jednotlivců a diskutovat o mimořádných počinech v dané oblasti, o možnostech jejich další podpory, ale i o problémech, které péči o literární paměť ve středních Čechách komplikují. Zvláště by přitom mělo v nadnárodní perspektivě kriticky upozornit na spíše konvenční, omezeně efektivní podporu literární paměti středních Čech a představit na konkrétních jevech eventuální nové cesty řešení. 
POZVÁNKA
PROGRAM KOLOKVIA