ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

16/6/2017 – 29/10/2017
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Pořadatel: Památník národního písemnictví ve spoluprací se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Národní galerii v Praze a Národním filmovým archivem

Partner doprovodného programu:
Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu
www.ctyridny.cz

Komentované prohlídky:
27. 9. v 16.00 (CZ); 5. 10. v 17.00 (ENG);
7. 10. v 15.00 (RU); 24. 10. v 17.00 (CZ)

Vernisáž: 15. 6. 2017 v 18.00 hod.

Otevřeno denně kromě pondělí
10.00–18.00 hod.
Dopravní spojení: Metro A (Petřiny), tram 1, 2; bus 108, 164, 168, 191 (Sídliště Petřiny)

VSTUPNÉ
ZÁKLADNÍ: 75 KČ
SNÍŽENÉ: 45 KČ
RODINNÁ VSTUPENKA: 150 KČ
ÚČASTNÍK KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY/WORKSHOPU V RÁMCI ORGANIZOVANÉ SKUPINY (ZŠ, SŠ, VŠ): 30 KČ
ZDARMA: DĚTI DO 6 LET, OSOBY ZTP A ZTP/P, DRŽITELÉ PRŮKAZŮ AMG, GSA A ICOM, DOPROVOD SKUPIN ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

„Celá tvůrčí radost je pro mne v živém obcování s živými dušemi. A v Československu jsem pocítil, že toto obcování již dávno se uskutečnilo, a mně zbývá jen pokračovati v něm. Mám velké a blahosklonné posluchačstvo, jehož jsem pozbyl po ztrátě vlasti. Jako pro spisovatele, a tudíž i člověka rozděliti tyto kategorie, je po mém soudu nemožné, neboť jsem nalezl jakoby druhou vlast.“ Jevgenij Čirikov (1864 – 1932), ruský spisovatel

Podobně jako v případě jiných migračních vln 20. a 21. století stál i za porevolučním exilem z bývalého carského Ruska rozvrat dosavadních sociálních struktur, existenciální nutnost úniku z jinak bezvýchodné situace, ale také přímá represe ze strany nastupujícího režimu. První světová válka, únorová a říjnová revoluce i následná občanská válka přivedly zemi k totálnímu hospodářskému a politickému chaosu. Odchod okolo dvou miliónů obyvatel ji připravil o velkou část organizačních, vědeckých a uměleckých kapacit. Mnohonárodnostní exil z území rozvráceného impéria zároveň znamenal nesporné kulturní a intelektuální obohacení hostitelských zemí. Postoj mladé Československé republiky se jeví jako mimořádně inspirativní. Poskytnutí pomoci běžencům bylo vnímáno jako vklad do budoucnosti zemí, ze kterých exil přicházel. I když se tato očekávání nenaplnila, lze v pomoci meziválečné emigraci spatřovat jeden z čestných momentů našich dějin, svědčící o schopnosti solidarity a empatie.

Kromě známých osobností – jako jsou básnířka Marina Cvetajevová či malíř Grigorij Musatov – bude mít návštěvník výstavy možnost seznámit se s osudy a díly méně známých, ale velmi zajímavých postav emigrace, například originálního malíře Ivana Kulce, výtvarníka Sergeje Maka, s životními příběhy techniků a přírodovědců, kteří zanechali výraznou stopu ve vývoji československého zbrojního průmyslu, stavitelství, chemického průmyslu a mnoha dalších technických a vědních oborech. Zastoupeni jsou také představitelé společenských věd a v neposlední řadě také divadelní a filmoví umělci. Kromě exponátů ze sbírek PNP, které obsahují největší kolekci osobních fondů emigrantů u nás, přináší projekt velké množství dokumentárního materiálu z fondů řady archivů, muzeí a galerií i ze soukromých sbírek. Výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce budou představeny v šesti tematických okruzích výstavy: I. Příběh emigrace, II. Nový domov / Každodenní život, III. Ruský Oxford, IV. Obrazy exilu mezi tradicí a modernismem, V. Paměť exilu: knihy a literatura, VI. Na jevišti a před kamerou.

námět a libreto: Jakub Hauser, Michaela Kuthanová
autoři a kurátoři: Dana Hašková (SLÚ AV ČR): sál II, III; Jakub Hauser (PNP): sál I, IV, V; Sergej Gagen: sál I; Julie Jančárková (SLÚ AV ČR): sál III, IV; Anastazie Kopřivová: sál II; Michaela Kuthanová (PNP): sál I, V; Vlasta Smoláková: sál VI; Věra Velemanová (IDU): sál VI
architekt výstavy: Zbyněk Baladrán

Na výstavě jsou použity originály a kopie materiálů ze sbírek těchto institucí a osob:
Památník národního písemnictví, Národní galerie v Praze, Národní filmový archiv, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Slovanský ústavu AV ČR, v. v. i., Národní muzeum v Praze, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ústavu botaniky a zoologie Fakulty přírodovědecké Masarykovy univerzity v Brně, Archiv města Plzně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Archiv Národního divadla v Praze, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Státní Treťjakovská galerie v Moskvě, Múzeum ukrajinskej kultúry Slovenského národného múzea vo Svidníku, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní archiv ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Archiv hl. m. Prahy, Státní oblastní archiv v Plzni, soukromá sbírka Anastázie Kopřivové.

Výstava je součástí projektu č. DG16P02R057 podpořeného MK ČR v rámci programu NAKI II.
Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. 

PLAKÁT ke stažení. 
POZVÁNKA na vernisáž ke stažení. 
DOPROVODNÝ PROGRAM CZ-ENG-RU ke stažení. 
FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE 15. 6. 2017 na Facebooku PNP
FILM O VÝSTAVĚ na Youtube PNP