2. místo

Autor/ka: Jan Brož
Název: Abeceda pro Futuru

Knižní úprava / Book design: Jan Brož, Michal Landa (Parallel Practice)
Fotografie / Photographs: Parallel Practice, Tomáš Souček a další
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tisk / Print: Tiskárna H.R.G.
Písmo / Typeface: Option Square, Kolektiv
Strany / Pages: 550
Rozměr / Size: 22,3 × 30,4 cm
Doporučená cena / Recommended price: 550 CZK
ISBN 978-80-87989-85-2

 

Publikace shrnuje šest let tvorby dramaturgie a vizuální identity Centra současného umění Futura v Praze. Publikace, jejímž tematickým rámcem je vztah mezi grafickým designem a volným uměním, je extenzí autorovy doktorské práce i specifickým manuálem – uzavřením a rekapitulací projektu identity Centra pro současné umění Futura, na němž autor spolupracoval pět let. Knížka obsahuje též rešerše a reflexe tématu identit kulturních institucí, představuje výsledky a především proces tvorby identit, jež jsou spjaty s konkrétními tvůrci, umělci, kurátory nebo spolupracovníky. Knižní blok publikace tvoří vždy dvojlisty s perforací na čelní straně, které při běžném listování obsahují abecedně řazený výběr plakátů a reminiscenční esej Michala Novotného. Po roztržení perforace na okrajích každé stránky nám vnitřní strany poskytnou pohled na skici, proces tvorby motivů a také referenční díla za výslednými znaky Abecedy. Publikace je v celoplátěné tvrdé vazbě. Již s ohledem na snadnější dělení dvojlistů byl použit velice kvalitní grafický papír. Zvláštní pozornost je věnována adekvátnímu výtvarnému a technickému zpracování.

Josef Sedláček
člen výtvarné komise

The publication brings together six years of the work of the dramaturgy and visual identity of the Futura Centre for Contemporary Art in Prague. The thematic framework of the publication is the relationship between graphic design and fine art. It is an extension of the author’s doctoral thesis and a specific manual – the closure and recapitulation of the Futura Centre for Contemporary Art in Prague identity project which the author cooperated on for five years. The book also contains research and a reflection of the theme of the identity of cultural institutions, presents the results and above all the process of creating identities which are connected with specific authors, artists, curators or co-workers. The book block of the publication is always made up of a double page with perforation on the front page which when generally leafing through the pages contains a selection of posters arranged alphabetically and a reminiscence essay by Michal Novotný. After tearing the perforation on the edges of each page the inner pages provide us with a view of the sketch, process of the creation of motifs and also reference works afterthe final characters of the  Alphabet. The publication comes in a full canvas hardcover. Very high quality graphic paper was used for the easier division of the double pages. Special attention is paid to adequate creative and technical workmanship.

Josef Sedláček
Art Panel member