2. místo

Autor/ka: Daniela Kramerová (ed.)
Název: Design & transformace: Příběhy českého designu 1990–2020

Knižní úprava / Book design: Olga Benešová, Tereza Saitzová (Studio Marvil)
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Moravská galerie v Brně
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: BC Minim
Strany / Pages: 144
Rozměr / Size: 24 × 32,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 490 Kč
ISBN 978-80-88308-78-2
ISBN 978-80-7027-356-2

Katalog vydaný při příležitosti historicky druhého předsednictví České republiky Radě Evropské unie doprovází dvě stejnojmenné výstavy představené v Bruselu. Autorský kolektiv v něm reflektuje vztah mezi společenskopolitickými změnami, ekonomickou situací a designovou produkcí v našem prostředí z diachronního i synchronního pohledu a věnuje se též aktuálním i nastávajícím otázkám spojeným s technologickými, ekologickými a etickými výzvami oboru. Grafické řešení O. Benešové a T. Saitzové (Studio Marvil) atraktivně, ale zároveň věcně a precizně zprostředkovává jak obsahy teoretických pojednání, tak příběhy čtrnácti firem, jež dané „momenty transformace“ signifikantně reprezentují. Obrazová i typografická složka jsou zpracovány s nesmírnou pečlivostí, jíž ovšem nechybí lehkost a velkorysost. Je více než potěšitelné, že tyto výstavní projekty „určené hlavně očím úřednictva orgánů Evropské unie“ doprovází katalog, který svým obsahem i grafickým designem dalece přesahuje typologii povinně vydávaných brožur.

Markéta Žáčková
předsedkyně výtvarné komise

A catalogue published on the occasion of the Czech Republic’s historically second Presidency of the Council of the European Union accompanies two exhibitions of the same name presented in Brussels. The group of authors reflect the relationship
in it between socio-political changes, economic situation and design production in our setting from a diachronic and synchronic point of view and also deal with the current and existing issues connected with technological, environmental and ethical challenges. The graphic layout of O. Benešová and T. Saitzová (Studio Marvil) attractively, but equally factually and accurately presents the contents of theoretical treatises and the stories of fourteen firms which the given “moments of transformation” significantly represent. The illustrative and typographical components are processed with immense care but which also include ease and generosity. It is more than gratifying that these exhibition projects “intended mainly for the eyes of the officials of the European Union bodies” are accompanied by a catalogue which in its content and graphic design goes far beyond the typology of compulsory published brochures.

Markéta Žáčková
Art Panel Chairperson