Literární archiv

Informace pro badatele

Archiválie uložené v Literárním archivu PNP mohou badatelé využívat za podmínek stanovených zákonem č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a zákona č. 329/2012 Sb.), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Badatelským řádem Literárního archivu PNP v Praze.

V souladu s platnými zákony a nařízeními lze v badatelně LA nahlížet do archiválií  starších třiceti let, které jsou zpracovány, umožňuje to jejich fyzický stav a neobsahují informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zákonem chráněná práva osobnosti, dále může do archiválií nahlížet žadatel, který splňuje podmínky k nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.

Materiály nezpracované (údaj o zpracování příslušného celku je obsažen v Průvodci po archivních fondech LA PNP) je možno zapůjčit pouze výjimečně, a to na základě povolení vedoucího Literárního archivu.

Archiválie jsou součástí fondů a sbírek. S jejich obsahem se lze seznámit prostřednictvím: