1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Miloš Doležal (ed.)
Název: Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu

Knižní úprava / Book design: Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Nakladatelství / Publisher: Nadační fond 8smička
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Affairs, Circular Pro
Strany / Pages: 375
Rozměr / Size: 17 × 24 cm
Doporučená cena / Recommended price: 888
ISBN 978-80-907908-4-1

Výstavu Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu humpolecké Galerie 8smička spíše než tradičně pojatý katalog doprovodila mnohovrstevná a vizuálně poutavá knižní koláž. Dvanáct výtvarníků v ní vede prostřednictvím své tvorby rozhovor s básníkem a grafikem Bohuslavem Reynkem. Je to rozhovor ztišený, jehož spojujícím prvkem je prožitek z krajiny, usebrání, melancholie a úzkost. Reprodukcemi obrazů, kreseb a grafik se proplétají verše, úryvky z dopisů a vzpomínek, fotografie, rozhovory a eseje; příběh lidí, kteří, ačkoliv se nikdy nesetkali, jsou spolu v mnohém spřízněni. Toto všechno společně s grafickým a výtvarným řešením, plasticky pojatou obálkou i způsobem vnitřního členění knihy evokuje pestrou, barevnou kytici. Každý květ v ní je jiný, sám o sobě pozoruhodný, ale jejich pravý půvab vynikne až harmonií celku.

Jan Bouček
člen výtvarné komise

The exhibition Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu (I walk through dust alone with vistas into gardens: Reynek in dialogue) of the Humpolec Galerie 8smička was accompanied by a multi-layered and visually engaging book collage rather than the traditionally conceived catalogue. In it twelve artists hold a conversation through their work with poet and graphic artist Bohuslav Reynek. It is a quiet conversation the link being experience of a landscape, seclusion, melancholy and anxiety. Reproductions of paintings, drawings and graphics are interspersed with verse, extracts from letters and recollections, photographs, conversations and essays; a story of people who, though they have never met, are related in many ways. All this as well as the graphic and creative design, textured jacket and method of the internal division of the book evokes a bright and colourful bouquet. Each flower in it is different, remarkable in its way, but its real charm only appears in its full harmony.

Jan Bouček
Art Panel member