1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Noemi Cupalová
Název: Karlíček a vosy: Příběh vlídného nepřátelství

Knižní úprava / Book design: Hana Šradějová
Ilustrace / Illustrations: Hana Šradějová
Nakladatelství / Publisher: František Havlůj – Běžíliška
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Gloriola a Pepone
Strany / Pages: 40
Rozměr / Size: 20 × 20 cm
Doporučená cena / Recommended price: 280 Kč
ISBN 978-80-88360-08-7

Kniha nastiňuje nejmenším čtenářům důležité téma tolerance a respektu k bližnímu – vypráví příběh o soužití dvou postav, kte-ré se navzájem nemohou vystát. Čisté, naivní, přesto velmi výstižné akvarelové ilustrace se podobají dětským kresbám, a tak přibližují téma dětskému čtenáři. Čím víc se akvarelové skvrny proměňují v docela konkrétní postavu, tím se příběhově vzdálený, osobně neznámý nepřítel po společně stráveném čase stává vykreslenějším a lépe pochopeným.

Rufina Bazlova
členka výtvarné komise

The book outlines to the youngest readers the important theme of tolerance and respect for your fellow man – it tells the story of two characters living together who cannot stand each other. The clean, naive, but highly succinct watercolour illustrations resem-bling children’s drawings bring the theme closer to the child reader. The more that the watercolour blots turn into an actual figure the more that the remote, personally unfamiliar enemy is better portrayed in the story after time spent together.

Rufina Bazlova
Art Panel member