3. místo

Autor/ka: Peter Weibel, Christelle Havranek (eds.)
Název: Kinetismus: 100 let elektřiny v umění

Knižní úprava / Book design: Andrea Vacovská, Zuzana Lednická (Studio Najbrt)
Nakladatelství / Publisher: Kunsthalle Praha Services
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Suisse Int’l, Kunst Grid
Strany / Pages: 269
Rozměr / Size: 23 × 31,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1 600 Kč
ISBN 978-80-908258-2-6

Obsáhlý katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, která zahájila provoz nové – a v rámci umělecké scény bouřlivě diskutované – instituce, představuje seriózní kolektivní monografii pojednávající o významu (vynálezu) elektřiny pro formování nových způsobů uměleckého vyjádření využívajících „všech nových technologií“ – od mechanických až po digitální. Do publikace rozdělené v souladu s členěním výstavy do čtyř hlavních kategorií založených na principu čtyř C – cinematography, cinétisme, cybernetic a computer art – přispěly významné osobnosti teorie a dějin umění i filmové vědy a nových médií. Pro usnadnění orientace v publikaci jsou zde jmenované kategorie odlišeny čtyřbarevnými kódy (žlutá – červená – modrá – zelená) a jsou vetknuty nejen do katalogu a expozice, ale i do digitálního průvodce výstavou. Tištěný katalog navíc operuje s černou a bílou, tedy s motivem světla a tmy, čímž je podtržena jeho celková přehlednost. Jasné, jednoduché, nikterak výstřední a přitom působivé grafické řešení ještě akcentuje první použití autorského písma Kunst Grid, vytvořeného speciálně pro vizuální styl Kunsthalle.

Markéta Žáčková
předsedkyně výtvarné komise

An extensive catalogue published for the same name exhibition, which launched the operation of the new – and on the art scene the hotly debated – institution represents serious collective monograph dealing with the importance (of the discovery) of electricity for shaping new ways of artistic expression using “all new technologies” – ranging from mechanical to digital. Contributions were made to the publication divided according to the structure of the exhibition into four main categories based on the principle of the
four Cs – cinematography, cinetisme, cybernetic and computer art, by important personalities of the theory and history of art and film science and new media. For better orientation through the publication the names of the categories here are differentiated by bright colours. However these four-colour codes (yellow – red – blue – green) are not just incorporated in the catalogue and in exhibition, but also the exhibition’s digital catalogue. Moreover, the printed catalogue works with black and white, i.e. the motif of light and darkness, which enhances its overall lucidity. The clear, simple, not garish but at the same time expressive graphic layout also accentuates the first use of the author’s Kunst Grid font created especially for the visual style of the Kunsthalle.

Markéta Žáčková
Art Panel Chairperson