1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Lucie Lučanská
Název: Kniha vnímání

Knižní úprava / Book design: Lucie Lučanská
Ilustrace / Illustrations: Lucie Lučanská
Nakladatelství / Publisher: Lux – Michal Štěpánek
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: autorské
Strany / Pages: 80
Rozměr / Size: 20 × 23,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 499 Kč
ISBN 978-80-906919-6-4

Jelikož kniha splňuje parametry i autorské knihy, porota se shodla na jejím přeřazení do jiné kategorie, kde důstojně obstála v konkurenci. Kniha bere malé čtenáře na krátkou procházku po vesnici a jejím okolí. Pokaždé je to jiná cesta plná nových vjemů. Velice citlivým a vkusným způsobem se děti učí vnímat detaily okolního světa. Například to, že barvy se mění v závislosti na osvětlení a že křiklavá barva igelitového pytlíku do jezera asi nepatří. Každá kapitola – zrak, sluch, čich, hmat a chuť – má originální výtvarně technické zpracování. Kniha nejen popisuje způsoby vnímání, ale doslova zprostředkovává fyzicky zážitek – potřením určitých ploch se uvolňuje vůně –, různé druhy papíru, obálka z režného plátna a speciální třpytivý lak posilují hmatový zážitek, a dokonce je možné uvidět a procítit zvuk, aniž by nějaký zazněl.

Rufina Bazlova
členka výtvarné komise

Given that the book also meets the parameters of an artist’s book, the jury agreed to place it in a different category where it did well in facing the competition. The book takes small readers on a short walk through a village and its neighbourhood. Each time it is a different route full of new perceptions. In a highly sensitive and tasteful way it teaches children to notice the details of the surrounding world. For example, the fact that the colours change depends on the lighting and that the loud colours of a plastic bag does not belong in a lake. Each chapter – sight, hearing, smell, touch and taste – is of an original creativetechnical design. The book not only describes the methods of perception, but literally conveys a physical experience – rubbing a certain surface releases an aroma –, different kinds of paper, an envelope made out of cutting cloth and special glittering varnish enhances the tactile experience, and it is even possible to see and feel a sound without hearing it.

Rufina Bazlova
Art Panel member