2. místo

Autor/ka: Pavla Machalíková (ed.)
Název: Let s voskovými křídly: Josef Mánes (1820–1871)

Knižní úprava / Book design: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Nakladatelství / Publisher: Arbor vitae societas
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Basis Grotesque Pro Mono, Rhymes Regular Text
Strany / Pages: 320
Rozměr / Size: 21 × 29 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1 390 Kč
ISBN 978-80-88256-18-2

Nestává se často, aby odborná publikace opticky i hapticky evokovala téma, o kterém pojednává. V případě reprezentativní monografie o díle Josefa Mánesa tomu tak je. Hrubá plátěná vazba, iniciály jednotlivých kapitol nápaditě převzaté z Mánesových knižních ilustrací i použitý font vyvolá ve čtenáři dojem, že se právě začetl do obnoveného vydání Rukopisu královédvorského. Ze snění při měsíčku o Mánesově Josefině, švadlence či Petrarkovi a Lauře je však v pravidelném rytmu vytrhován vloženými dvojlisty s restaurátorskými komentáři a technologickými fotografiemi vybraných děl. Jejich obsah, formát, grafické řešení i technicistní charakter písma nejen vnáší do knihy vizuální napětí, ale vrací i přespříliš zasněného čtenáře zpět do odborné uměleckohistorické reality.

Jan Bouček
člen výtvarné komise

It is rare for a non-fiction publication to optically and haptically evoke the theme that it deals with. This is the case of the representative monograph about the work of Josef Mánes. The rough cloth binding, initials of the individual chapters imaginatively adapted from Mánes’ book illustrations and the font used create an impression in the reader that he/she has become engrossed in a restored edition of the Manuscript of Dvůr Králové. However, the reader is regularly distracted from moonlight dreams about Mánes’ Josefina, seamstress or Petrarch and Laura by the inserted double sheets with the restorer’s comments and technological photographs of selected works. Their content, format, graphic design and technical character of the font introduce not just visual tension to the book, but also bring the over-dreaming reader back to the reality of professional art history.

Jan Bouček
Art Panel member