1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Viktor Karlík
Název: LITERATURA

Knižní úprava / Book design: Josefina Karlíková
Editorka / Editor: Terezie Pokorná
Fotografie / Photographs: Ondřej Přibyl
Nakladatelství / Publisher: Revolver Revue
Tisk / Print: Fronte
Písmo / Typeface: Neue Haas Grotesk
Strany / Pages: 32
Rozměr / Size: 29,8 × 42 cm
Doporučená cena / Recommended price: –
ISBN –

Chvíľu rozmýšľam, či nie som v nevýhode, keď som výstavu, s ktorou je katalóg spätý, osobne nevidel. Úprimne, spočiatku som si nebol istý, čo ma na novinách, ktoré sú katalógom, baví. Možno práve ich obyčajnosť, umiernenosť a prehľadnosť sa ukázala na prvý pohľad pri ostatných predvybraných katalógoch na stole výhodou. Pobavil ma popis autora Viktora Karlíka k soche s názvom Franz Kafka: „F a K. Dvě písmena. Dalo by se mezi nimi chodit. Autora nedokážu vnímat jako horizontální, ale jen jako vertikální kompozici.“ Popisy, ako autorove komentáre k dielam, niekedy fungujú ako rýchly jasný opis formálnej stránky diela, inokedy sa popis stáva metaforou. Vzťah medzi vyobrazenou plastikou a typografiou, medzi autorom plastík a písaným slovom, medzi grafickou dizajnérkou a autorom plastík vytvára ucelenú formu, ktorá medzi sebou vedie diskusiu. Podľa sochára Viktora Karlíka sú abstraktné slová opakom hmotných sôch, ale v tomto prípade to vyzerá, že slová majú k sochám oveľa bližšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Jozef Ondrík
člen výtvarné komise

I consider for a moment if I am at a disadvantage when I don’t personally see an exhibition that comes with a catalogue. To be honest, I was firstly unsure what I find amusing about the novelties which are the catalogue. Perhaps it is that they are ordinary, modest and transparent and are shown, at first sight, to be an advantage over the other pre-selected catalogues on the table. I was amused by the description of author Viktor Karlík to the statue entitled Franz Kafka. “F and K. Two letters. You could walk between them. I cannot see the author as a horizontal, but only as a vertical composition.” The descriptions, as the author’s comments to the works, sometimes function as a quick and clear description of the formal aspect of a work, other times the description becomes a metaphor. The relationship between the depicted sculpture and the typography, between the author of the sculptures and the written word, between the graphic designer and the author of the sculptures creates a compact form between which there is a discussion. According to sculptor Victor Karlík the abstract words are the opposite of the tangible sculptures, but in this case it seems that the words come closer to the statues than would at first appear.

Jozef Ondrík
Art Panel member