3. místo

Autor/ka: Antonín Tomášek
Název: Moc věcí / The Power of Things: Vedlejší role designu / Supporting Role of Design

Knižní úprava / Book design: Adéla Svobodová
Fotografie / Photographs: Štěpán Pech, Michal Ureš, Void Pictures
Nakladatelství / Publisher: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: J Baskerville CE, Mrs Eaves OT
Strany / Pages: 112
Rozměr / Size: 13 × 18,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 320 Kč
ISBN 978-80-7561-300-4

Či už ste minimalista začiatočník, alebo v tom už nejaký čas idete, môže sa stať, že si začnete všímať, že sa vám do života vkráda priveľa vecí. Minimalizmus nie je žiadne konečné štádium, ktoré keď dosiahnete, tak si môžete odškrtnúť, že ste minimalista raz a navždy. Práca s prebytkom vecí a ich moc je vecí je neustály vedomý proces. Je dobré byť v strehu a analyzovať, či vám množstvo vecí okolo vás vyhovuje a či už väzby k veciam nepresiahli počet políc vo vašej domácnosti! Určite si však
nechajte priestor na túto útlu publikáciu s plátenným prebalom a precíznou grafickou úpravou od Adély Svobodovej!

Jozef Ondrík
člen výtvarné komise

Whether you are a beginner minimalist or have been involved in this for a while, you may begin to notice that too many things creep into your life. Minimalism is not any final stage that once you have reached you can just tick off to say you are a minimalist once and for all. Work with too many things and their abundance is a process of constant awareness. It is good to be aware and examine whether you are happy to have so many things around you and whether the bonds to the things you have is spilling over the shelves in your home! But you will surely find a place for this slim publication in a clothbound cover and intricate graphic design by Adéla Svobodová!

Jozef Ondrík
Art Panel member