V případě fondů, které jsou zpracovány (uspořádány ve 2. stupni evidence) a opatřeny inventářem (dostupným v badatelně LA PNP nebo v průbehu prosince 2021 v Průvodci po fondech literárního archivu), lze provést objednávku konkrétního materiálu:

1. Objednávku provedete pomocí objednacího lístku. Objednávku lze provést též v badatelně archivu, kde jsou lístky k dispozici v tištěné podobě.

2. Na objednacím lístku uveďte na základě záznamů v inventáři přesný popis materiálu, který chcete prostudovat:

  • V případě fondů zpracovaných přibližně do roku 2013, v nichž ještě není zavedeno číslování kartonů a pořadové číslo (viz inventář), uvede badatel: název fondu, kategorii materiálu, do níž jsou archiválie zařazeny, a název konkrétní složky v podobě, v jaké je uveden v inventáři (např. fond Karel Jaromír Erben: rukopisy vlastní – pohádky:  Dlouhý, Široký a Bystrozraký, I. a II. verze) nebo pouze název fondu a kategorii archiválií, pokud má zájem o větší celek (např. fond Svatobor: rukopisy vlastní).
  • V případě fondů využívajících již pořadová čísla (číslo v inventáři napravo) a čísla kartonů je možné uvést pouze název fondu a do kolonky materiál napsat jen tato čísla (např. k5, poř. č. 125). Aby byl vyloučen případný omyl, je ale možné materiál i dále specifikovat.

3. Na jednom objednacím lístku může být uvedena pouze jedna položka (dopisy s jednou osobou, 1 rukopis, rukopisy vlastní apod.) z inventáře (viz vzor). Pro většinu objednávek je tedy třeba vyplnit větší množství objednacích lístků. Neúplně vyplněné objednací lísky nebudou akceptovány.

4. Objednávku zašlete (elektronickou nebo běžnou poštou) na sekretariát nebo do badatelny LA PNP.

5. Současně s potvrzením příjmu objednávky Vám bude sekretariátem LA nebo pracovníky badatelny sdělen termín, kdy budou archiválie připraveny ke studiu. Objednací doba archiválií závisí na komplikovanosti objednávky, množství požadovaných položek a místě uložení příslušných fondů.

Nezpracované fondy (informace viz Průvodce po archivních fondech LA PNP) je možné badatelům vypůjčit pouze ve výjimečných případech se souhlasem vedoucího LA PNP