O nás

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) Památník národního písemnictví (dále také „PNP“) jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

 

Příslušné osoby pro přijímání oznámení v PNP v režimu Zákona jsou:

 

Ing. Dagmar Suttnerová
tel.  602 421 515     
e-mail: oznameni-pamatnik-np@outlook.cz

a

JUDr. Petr Vacek
tel.  777 057 529 
e-mail: oznameni-pamatnik-np@outlook.cz

 

Korespondenční adresa příslušných osob: Památník národního písemnictví, Pelléova 44/22, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

 

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

Oznámení dle Zákona je možné učinit těmito způsoby:

 1. Písemně
  1. na e-mail: oznameni-pamatnik-np@outlook.cz
  2. dopisem adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu Památník národního písemnictví, Pelléova 44/22, 160 00 Praha 6 - Bubeneč a uzavřenou obálku viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
 2. Ústně – telefonicky
  1. Na kontaktní telefonní čísla příslušných osob.
 3. Osobně
  1. Po dohodě s příslušnou osobou.
 4. Prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

 

PNP vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), h) nebo i) Zákona; PNP v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 1. osob, které vykonávají pro PNP závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 2. osob, které vykonávají pro PNP dobrovolnickou činnost (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
 3. osob, které vykonávají pro PNP odbornou praxi a stáž (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

 

PNP ke všem oznámením přistupuje s řádnou péčí a zachováním důvěrnosti, a stejně tak budou přijata případná následná opatření.