2. místo

Autor/ka: Anna Eštoková
Název: Pokud chceme studovat hvězdy, musíme je vidět

Knižní úprava / Book design: Anna Eštoková
Ilustrace / Illustrations: Anna Eštoková
Nakladatelství / Publisher: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Tisk / Print: Voala
Písmo / Typeface: PF Encore Sans Pro
Strany / Pages: 116
Rozměr / Size: 33 × 23,5 cm
DOPORUČENÁ CENA / RECOMMENDED PRICE: –
ISBN –

Autorka grafického designu, ilustrací, sazby a zároveň editorka publikace Anna Eštoková si vybrala pro svou práci aktuální téma světelného znečištění. Na pomoc si přizvala Odbornou skupinu pro tmavé nebe (čerpala zde odborné texty), která se soustavně zabývá nežádoucími jevy světelného znečištění, jako jsou negativní dopady na lidské zdraví a přírodu a plýtvání energií. Podlouhlý formát knihy podporuje představu panoramatického pohledu na vesmír. Volba černobílého kontrastu a odstínů šedi je funkční a odkazuje k pravidelnému střídání světla a tmy. Barevné fotografie velkoměsta, které jsou působivou volnou přílohou knihy, dokládají stav světa jako důsledek moderní doby. Celková koncepce knihy má apelativní charakter a jednotlivé její komponenty vyzývají k hledání tmy v prostoru, k souladu a symbióze mezi světlem a tmou. Podobně harmonicky působí oceněná práce Anny Eštokové.

Alena Petruželková
zástupkyně Památníku národního písemnictví

Objev umělého osvětlení a fenomén světelného smogu se může zdát jako pro knihu obtížně uchopitelné téma. Tato publikace je nicméně zpracována velkoryse a zároveň s velkou lehkostí. Kontrast černého papíru a stříbrného, místy lehce zastřeného tisku se ukazuje jako vhodně zvolená výtvarná forma, která danému tématu skvěle vyhovuje. Ilustrované poeticky laděné abstraktní vědecké pojmy doplňují přehledně a čistě řešené technické údaje. Výrazné typografické předěly nastříbrném pozadí a dobře vybrané bezpatkové písmo tvoří sympatický celek.

Michal Chodanič
člen výtvarné komise

The author of the graphic design, illustrations, typesetting and editor of the publication, Anna Eštoková, chose the current theme of light pollution for her work. To assist her, she invited the Odborná skupina pro tmavé nebe (Dark Sky Expert Group) (here drawing on scientific texts), which are systematically engaged in the adverse phenomena of light pollution such as the negative impact on human health and nature as well as the waste of energy. The book’s oblong format supports the idea of a panorama of space. The choice of the black-and-white contrast and shades of grey is functional and refers to the regular alternation of light and
darkness. The colour photographs of a city which are a compelling and free supplement to the book, document the state of the world as a consequence of the modern age. The overall concept of the book is a form of an appeal and its individual components call for the search for darkness in a space, for harmony and symbiosis between light and darkness. Anna Eštoková’s awarded work creates a similar harmonious impression.

Alena Petruželková
Museum of Czech Literature representative

The discovery of artificial lighting and the phenomenon of light pollution may seem to be a difficult to grasp theme for a book. Nevertheless, this publication is written in a broadminded and light manner. The contrast of black and silver paper with slightly blurred print in places appears to be an appropriately chosen creative form that fits the topic in question brilliantly. The illustrated poetically tuned abstract scientific terms are complemented by clear and cleanly phrased technical data. The prominent typographic divisions on the silver background and well chosen sans-serif create an agreeable whole.

Michal Chodanič
Art Panel member