25. 5. 2023

Přijímáme příspěvky do chystaného čísla sborníku Literárního archivu o PEN klubu

Výzva pro badatelskou veřejnost

V roce 2025 vyjde 57. číslo sborníku Literární archiv věnované Českému centru Mezinárodního PEN klubu u příležitosti 100. výročí jeho založení v pražské kavárně Louvre.

Dosavadní knižní práce věnované Českému centru Mezinárodního PEN klubu mají primárně přehledovou povahu: historickou rekapitulaci vzniku této významné kulturní instituce a jejího fungování v meziválečném období podala práce Petry Krátké Český PEN-klub v letech 1925–1938 (2003), v širším časovém záběru na ni později navázala obrazová publikace Vladimíra Křivánka Svědomí slova. Český PEN klub v proměnách doby (2016).

Cílem připravovaného čísla sborníku Literární archiv je zaměřit se na dosud opomíjená či pouze obecně zmiňovaná témata a oblasti aktivit českého PEN klubu. Prakticky nezpracována zůstává například základní otázka sepjetí jeho činnosti s prioritami dobové kulturní politiky, jež je v praktické rovině provázána se vztahy s příslušnými státními úřady (kancelář prezidenta republiky, ministerstvo zahraničí, v pozdějších dobách ministerstvo kultury ad.) a zasahuje i do oblasti praktického zajištění provozu – forem financování klubu, subvencování jeho dílčích rozmanitých aktivit. Z hlediska vývoje a ustalování členské základny se zejména pro meziválečné období nabízejí problémové okruhy zapojení německy, slovensky, maďarsky, ukrajinsky a rusky píšících spisovatelů a intelektuálů do činnosti PEN klubu. Detailněji by měly být prozkoumány také iniciativy spojené s poskytováním azylu nacismem pronásledovaným německým intelektuálům, fungování spolku v období nacistické okupace či v době anglického exilu. Vítány budou dále příspěvky zaměřené na kontakty české pobočky s londýnským ústředím či jinými zahraničními centry, účasti na světových kongresech Mezinárodního PEN klubu či pořadatelskou roli spolku při pražských kongresech v letech 1938 a 1994. Nedostatečnou měrou zůstávají probádány i vazby PEN klubu na příbuzné instituce typu Syndikát českých spisovatelů, Svaz československých/českých spisovatelů, Český literární fond, Společnost pro vědy a umění či Obec spisovatelů, případně poúnorové aktivity Střediska spisovatelů v exilu při Mezinárodním PEN klubu a rovněž protesty zahraničních center vůči komunistické cenzuře či pomoc těchto organizací českým spisovatelům.

V průběhu necelých sta let se České centrum Mezinárodního PEN klubu věnovalo bohaté přednáškové či ediční činnosti a například i oceňování významných osobností literární a intelektuální scény, k nimž patří udělování Cen Karla Čapka a PEN klubu. Redakce uvítá také materiálově zaměřené příspěvky o těchto klíčových aktivitách.

Do připravovaného čísla sborníku je rovněž zvažováno zařazení bloku informačně přínosných (optimálně pramenně orientovaných) příspěvků věnovaných vybraným osobnostem, jež se na činnosti Českého centra Mezinárodního PEN klubu v různých etapách jeho existence význačně podílely. V obecné rovině nedostatečně zmapovanou historickou etapu pak představuje PEN klub po roce 1989.

Bohatou materiálovou základnu k dalšímu bádání mohou kromě dobového tisku či informací z dalších médií nabídnout mj. fondy Literárního archivu PNP/ML, zejména doplňovaný spolkový archiv PEN klubu s materiály od jeho založení či osobní fondy jednotlivých předsedů, členů výborů i dalších aktivních členů (Karel Čapek, Otokar Fischer, Viktor Fischl, Josef Hiršal – Bohumila Grögerová, Adolf Hoffmeister, Marta Kadlečíková, Vladimír Karfík, František Khol, František Langer, Jiří Mucha, Václav Tille, Anna Maria Tilschová, Otakar Vočadlo ad.).

Krátké anotace navrhovaných příspěvků zasílejte do 31. 8. 2023 redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz. Vlastní texty v rozsahu max. 30 normostran společně se stručným resumé a klíčovými slovy v češtině pak posílejte rovněž na uvedený e-mail do 30. 6. 2024.

antispam