O Literárním archivu

Profil oddělení

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP) byl jako jedno ze sbírkových oddělení PNP podle § 80 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a zákona č. 329/2012 Sb.) zařazen mezi akreditované specializované archivy ČR. Jeho sbírky jsou proto zveřejněny v evidenci Národního archivního dědictví na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Sbírkotvorná činnost

Jedním z klíčových úkolů LA PNP je shromažďování a doplňování archivních sbírek. Jednotlivé sbírkové celky jsou získávány jednak bezprostředně od literárně činných osobností, jejich dědiců a dalších majitelů literárních pozůstalostí, jednak od institucí literárního a kulturního života (nakladatelství, spolků, redakcí časopisů apod.). Koordinátorem akviziční činnosti pracoviště je PhDr. Petr Kotyk

Zpracování dokumentů

Archivní fondy a sbírky jsou využívány k badatelským, výstavním, edičním a dokumentačním účelům. Podmínkou zpřístupnění archiválií veřejnosti je jejich předchozí odborné zpracování – utřídění podle příslušného pořádacího schématu a opatření archivní pomůckou, nejčastěji inventářem příslušného fondu.

Ochrana dokumentů

Sbírky LA PNP jsou od roku 2016 z převážné části uloženy v nově vybudovaném centrálním depozitáři v Litoměřicích. Pracoviště plně vyhovuje moderním standardům pro dlouhodobé uložení archivních sbírek s přihlédnutím ke specifickým požadavkům vztahujícím se na různé typy materiálů (papír, fotografické negativy, magnetické záznamy apod.). 

Průběžně probíhá restaurování a konzervace poškozených archiválií a odkyselení vybraných sbírkových celků. V posledních letech byly zejména díky programu MK ČR ISO-D restaurátorsky ošetřeny materiály z fondů V. Dyka, J. V. Friče, L. Fukse, J. Gebauera, J. Haška, B. Hrabala, bratří Mrštíků, R. Medka, K. Teigeho a řady dalších. Získán byl rovněž obalový materiál pro kvalitnější a šetrnější uložení sbírek.

Zpřístupňování sbírek archivu

 • poskytování archiválií k prezenčnímu studiu
 • rešerše
 • digitalizace a zpřístupňování kopií archiválií prostřednictvím internetu. Podmínky pro soustavnější prezentaci sbírek  LA PNP v tomto směru nastaví projekt  Od pramene k edici zahájený roku 2016.
 • ediční a publikační činnost
 • výstavní činnost
 • literární pořady 
 • exkurze na pracoviště pro školy vyšších stupňů (zejména VŠ)
 • zápůjčky z audio/video archivu pro badatelské a další odborné účely

V LA PNP najdete: 

Ke dni 1. 9. 2020 bylo v LA PNP uloženo celkem 2377 osobních a korporačních fondů o celkovém rozsahu více než 4790 bm. Většina fondů LA PNP pochází z 19. a 20. století, některé pak přesahují do 18. či 21. století. V ojedinělých případech jsou v jednotlivých fondech zastoupeny i archiválie starší. 

Převážnou část sbírek archivu představují osobní fondy spisovatelů, často jsou zastoupeny rovněž soubory písemností dalších účastníků literárního života. Kromě redaktorů, překladatelů, literárních vědců či knihovníků a knihkupců sem patří i přední jazykovědci, historici či archiváři. V LA PNP jsou ovšem uchovávány také osobní fondy některých politiků, diplomatů, lékařů apod. Fondy korporací zastupují především nakladatelské či redakční archivy (mj. Ottovo nakladatelství, Melantrich, Družstevní práce, Čs. spisovatel) a nejrůznější spolkové archivy (Československá jednota, PEN klub, Společnost přátel knihy pro mládež, Ženský výrobní spolek český aj.). K nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším sběratelským celkům patří Karáskova galerie, soubor korespondence a rukopisů shromážděný Jiřím Karáskem ze Lvovic, dále Lešehradeum, sbírka literárních a historických dokumentů vytvořená Emanuelem z Lešehradu, nebo průběžně doplňovaný celek varií (17.–20. stol.), představující soubor jednotlivin či menších celků. 

 • Fotoarchiv

V této sekci sbírek LA PNP je soustředěn rozmanitý fotografický materiál (pozitivy a další obrazová dokumentace, negativy, mikrofilmy). Cennou součást celku představují fotoarchivy významných nakladatelství (Ottovo nakladatelství, Vilímkovo nakladatelství, Družstevní práce aj.) a fotoateliérů (Jan a Josef Mulač). 

 • Výstřižkový archiv

Jádro výstřižkového archivu tvoří tři rozsáhlé sbírkové soubory – Osobnosti, Čeští a zahraniční spisovatelé a Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic.

 • Audio/video archiv

V audio/video archivu jsou uloženy zejména zvukové, filmové a audiovizuální archiválie pořízené jako unikátní záznamy vystoupení spisovatelů a literárních vědců. Největšími soubory v jeho rámci jsou kopie audiozáznamů souvisejících s českou literaturou a jejími tvůrci z období od 30. do 50. let 20. stol. ze sbírek Archivu Československého rozhlasu a unikátní videozáznamy autorských čtení a přednášek, rozhovorů pořizované s autory přímo pro LA PNP, záznamy literárních pořadů a konferencí, vzpomínky blízkých apod.