O Literárním archivu

Projekty

Probíhající projekty

HIKO – historické korespondenční sítě. Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu 

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG20P02VV006
Nositelé grantu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Knihovna AV ČR, v. v. i. a Památník národního písemnictví 
Řešitelé: A. Jůnová Macková (MÚA AAV), M. Vecková (KNAV), T. Pavlíček (PNP) 
Doba trvání projektu: od 2020 do 2022 

Hlavním cílem projektu je vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Vyvinutý software bude v rámci projektu aplikován na pramenný materiál a korespondenční sítě vůdčí osobnosti orientalistiky v meziválečném Československu, arabisty, orientalisty a biblisty Aloise Musila, které představují jedinečný historický pramen. Zmapování významného celku archivních materiálů umožní nahlédnout z nových úhlů pohledu na život Aloise Musila a do jím vytvořených sociálních sítí, jež určovaly kulturní rozvoj a politickou a finanční oporu rozvoje orientalistiky v Československu – etablování orientálních oborů na české univerzitě a interakci českých a německých orientalistů, včetně výzkumných platforem jako byl Orientální ústav. S využitím nového software bude formou webové aplikace zpřístupněna veřejná databáze korespondence Aloise Musila, jež představí korespondenční sítě meziválečné orientalistiky. Monografie zahrne kritické úvodní studie a korespondenci Aloise Musila s politickými špičkami První republiky, výstava a kritický katalog představí budování československé orientalistiky na pozadí kulturních a hospodářských zájmů Československa v Orientu. Druhá monografická publikace zahrne inventář Musilova osobního fondu z PNP – soupis dosud jen v omezené míře přístupného pramenného materiálu, s doprovodnými kritickými studiemi. Digitalizace a zveřejnění korespondence Aloise Musila s orientalisty a politiky První republiky přispěje k uchování významných pramenů k dějinám vědeckého i kulturního života v 1. polovině 20. století. Software HIKO bude vyvíjen s ohledem na standardy pro evidenci historické korespondence a bude využitelný pro další projekty mapující korespondenci historických osobností. 

Více informací o projektu zde

 

Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar 

Projekt GAČR, identif. kód: SGA0202000001 
Nositelé grantu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Památník národního písemnictví 
Řešitelé: Helena Kokešová (MÚA AAV), Petr Kotyk (PNP) 

Projekt usiluje zhodnotit dlouhodobý vztah mezi politikem a filozofem T. G. Masarykem a básníkem J. S. Macharem. Akcentováno je přitom téma přátelství dvou mužů-intelektuálů, sledovány budou společenské a osobní předpoklady vzniku jejich přátelství, jeho povaha a stvrzování ve veřejných politických a literárních zápasech, dále bude pozornost věnována interferenci mezi soukromým a veřejným prostorem. Tato nová perspektiva přispěje k pochopení tvorby a činnosti a vůbec modelů jednání význačných osobností, ke studiu často přehlížených souvislostí mezi politikou, myšlením a literaturou. Východiskem výzkumu je korpus více než 500 nedávno znovu objevených dopisů. Výstupy projektu budou tři publikace: mezioborově zpracovaná monografie o Masarykovi a Macharovi a dva svazky obsáhle komentované edice jejich vzájemné korespondence, první z období 1897–1900, druhý z let 1901–1932. Dále budou uveřejněny dvě analytické studie. 

 

Od pramene k edici. Zpřístupnění fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02H033
Nositelé grantu: Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Řešitel: T. Pavlíček (za PNP), J. Flaišman (za ÚČL AV ČR)
Doba trvání projektu: od 2016 do 2020
Více o projektu zde. 

Interní výzkumné úkoly

Edice pamětí Karla Horkého (2 díly)
Řešitel: H. Vaníčková
Výstup: pod názvem Paměti Karla Horkého: Zápisky věčného žáka I–II vyjde v roce 2020 v edici Depozitář, řada Dokumenty

Dokončené projekty

Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví

Modernismus Machar  Masaryk: myšlení, tvorba a jednání

Communitas pro praxis - Partnerství pro praxi

Soupis germanik v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

Příprava edice barokního románu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu

Zpracování fondu Josefa Hlávky

Neznámé hodnoty: zpracování, soupis a zpřístupnění fondu tzv. "varií" v LA PNP

ARCHIV - databáze literárního archivu Památníku národního písemnictví

Soupis osobního fondu Jana Wericha

Katolická moderna v zrcadle korespondence

Soupis fondu a scénář k expozici spisovatele Jaroslava Foglara

Soupis polonik uložených v literárním archivu Památníku národního písemnictví

Vědecké zpracování a zhodnocení osobního fondu a knihovny Vladimíra Holana

Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví do roku 1997