Naše činnost

Publikace

2022
Průvodce knihovnami muzeí a galerií ČR

Pro potřeby propagace muzejních knihoven byl vydán tiskem Průvodce knihovnami muzeí a galerií ČR (ISBN 978-80-87376-95-9).

2021
Průvodce muzejními a galerijními knihovnami ČR

Publikace Průvodce muzejními a galerijními knihovnami ČR, kterou vydává Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea Památníku národního písemnictví (MC PNP) ve spolupráci s Knihovnickou komisí Asociace muzeí a galerií (AMG), je koncipována jako informační příručka a zároveň propagační publikace pro odbornou i širší veřejnost. Cílem je prezentovat základní údaje o těchto knihovnách, představit jejich služby, digitální knihovny a online katalogy a rovněž prezentovat jejich odborné, regionální, historické a speciální fondy včetně vybraných unikátů.

Pro přípravu publikace byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců MC PNP, Knihovnické komise AMG a zástupců jednotlivých knihoven. Účast knihoven na projektu byla dobrovolná a podmíněná souhlasem vedení jednotlivých institucí. Proto výsledná podoba publikace představuje sice reprezentativní, nikoliv úplný obraz muzejních knihoven v ČR. Publikace je rozdělena podle regionů na čtrnáct částí, které odpovídají uspořádání České republiky na kraje vzniklé v roce 2000. V těchto oddílech jsou knihovny uvedeny abecedně podle jejich sídla a dále podle názvu muzea nebo galerie. Údaje o jednotlivých knihovnách jsou rozděleny do dvou bloků – první blok obsahuje základní informace o knihovně, druhý blok představuje formou textu historii a činnost knihovny, charakter fondů a zajímavosti a unikáty knihoven. Prezentaci doplňují fotografie. Realizace projektu počítá se dvěma formami vydání, jednak v podobě elektronické a následně tištěné publikace.

2020
METODIKA Č. 3. PŘÍPRAVA NOVODOBÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ NA ODKYSELENÍ

METODIKA Č. 2. EDUKACE V LITERÁRNÍCH MUZEÍCH

2019
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE – HISTORIA LITTERARUM

V lednu 2019 vyšlo ve spolupráci Národního muzea, Muzea Jindřichohradecka a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 63, 2018, č. 3–4) zaměřené na knižní kulturu 19. století, které obsahuje texty z k onference Knižní kultura 19. století.

2018
METODIKA PRŮZKUMU FYZICKÉHO STAVU NOVODOBÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ

Podrobný  popis provádění průzkumů fyzického stavu exempláře a postup zápisu do formuláře v aplikaci průzkumu novodobých fondů.

2017
M. LUPÍNKOVÁ, P. MUCHKA (EDD.): LITERÁRNÍ PAMĚŤ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Sborník představuje příspěvky z kolokvia Literární paměť ve středních Čechách. Publikaci vydalo Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea.