3. místo

Autor/ka: Kamila Tučková
Název: Quin: Písmové vzorníky

Knižní úprava / Book design: Kamila Tučková
Ilustrace / Illustrations: Kamila Tučková
Škola / School: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Tisk / Print: Voala, Reformát
Písmo / Typeface: Quin
Strany / Pages: 34
Rozměr / Size: 30 × 30 cm
Doporučená cena / Recomended Price: –
ISBN –

Kamila Tučková, autorka grafiky, ilustrací a sazby, zpracovala trojdílnou publikaci z oblasti písma. Jedná se o univerzálně využitelný typ písma QUIN, které disponuje variabilní škálou řezů. První dva díly představují vzorník fontů a jak písmo využít v reklamě. Ve třetím díle, který je možné považovat za experimentální, se autorka zabývá využitelností písma QUIN pro vyjádření zvukové poezie. Součástí řešení je hledání způsobu, jak sazbou přiblížit akustickou uměleckou formu, jakou je např. hudba. V návrhu Tučkové se slova postupně rozpadají, dochází k splývání a multiplikaci písmen až ke vzniku nesmyslných fragmentů, rovněž řádky jsou orientovány různými směry a překrývají se. Sazba zvukové poezie představuje rozpad písma až do nečitelnosti, což odpovídá typu poezie, která využívá akustické vlastnosti poetického materiálu. Recepci typografického návrhu Tučkové podporuje hra se škálou černi na podkladu sazby, kde pracuje se základním tvarem obdélníku, rozmanitě deformovaným, a navozuje tak pocit expanze do prostoru. Experiment zkoumající akustické možnosti básně v typografii, kde písmo získává příležitost k „samostatnému bytí“, lze považovat za zdařilý.

Alena Petruželková
zástupkyně Památníku národního písemnictví

Kamila Tučková, the author of the graphic design, illustrations and typesetting produced a three-part publication about fonts. This concerns the QUINN font which contains a variable range of typefaces. The first two parts present a range of varied fonts, and the way to use the font in advertising. In the third part which can be regarded as experimental, the author examines the usability of the QUINN font to express sound poetry. Part of the solution is finding a way of how to use typesetting to express an acoustic art form such as music as much as possible. In Tučková’s design the words gradually dissipate, they merge and multiply eventually forming nonsensical fragments. The typesetting of sound poetry means the breakup of the font which is illegible and presents the idea of poetry that uses the acoustic properties of poetic materiál. The reception of Tučková’s typographical design is supported by playing with a spectrum of black on the typesetting background where it works with a basic rectangular shape, variously misshaped, and evokes the feeling of expansion into space. This experiment analysing the acoustic possibilities of poetry in typography where the font gets the opportunity of “independent being” can be regarded as successful.

Alena Petruželková
Museum of Czech Literature representative