Sborník Literární archiv

Sborník Literární archiv vychází periodicky od roku 1966 jako ročenka. Prezentuje vědeckou a odbornou činnost muzea české literatury především s využitím literárněhistorických pramenných materiálů z fondů LA PNP (dosud netištěných rukopisů, korespondence, literárně ikonografických a jiných dokumentačních zdrojů). Obsahová struktura sborníku je pevně dána. Základ tvoří literárněvědné a literárněkritické studie, edice a zprávy o činnosti literárního archivu PNP, včetně informací o přírůstcích za dané období. Rozsah ročenky se pohybuje okolo 350–400 stran, podle rozsahu se přizpůsobuje cena jednotlivých čísel. Původní vědecké práce jsou ve sborníku publikovány na základě výsledků nezávislého recenzního řízení. Na každou stať jsou vypracovány dva odborné posudky. Recenzovány jsou všechny části sborníku kromě části Zprávy z Literárního archivu. Výsledky lektorského řízení jsou redakcí autorům sděleny do dvou měsíců od data odevzdání rukopisu. V roce 2010 byl sborník Literární archiv zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2012 jsou studie otištěné ve sborníku zveřejňovány také v mezinárodních databázích EBSCO a CEEOL. Otištěním studie ve sborníku tak autor souhlasí také se zveřejněním svého textu v těchto databázích.

Více informací o sborníku LA, aktuální výzva, pokyny pro autory a kontakt na redakci: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-sborniku-literarni-archiv/