3. místo

Autor/ka: Ondřej Táborský, Lucie Česálková a kol.
Název: Spotřební imaginace státního socialismu: Reklama v Československu 1948–1989

Knižní úprava / Book design: Matěj Hanauer, Petra Roubalová (Studio DIP)
Nakladatelství / Publisher: Filip Tomáš – Akropolis, Národní muzeum
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: TWK Everett
Strany / Pages: 504
Rozměr / Size: 22,8 × 30 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1 399 Kč
ISBN 978-80-7470-449-9
ISBN 978-80-7036-710-0

Jak je uvedeno na zadní straně obálky, „výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury“. Porota uznala nesmírné úsilí, jež bylo vloženo do přípravy textů a také do výběru a dokumentace archivních materiálů. Toto kolektivní úsilí kritiků, editorů, fotografů a grafiků je významným příspěvkem k dokumentaci poválečné hmotné kultury Československa. Přestože grafická úprava působí velmi moderně, nedominuje v knize nad historickým materiálem. Pozoruhodná je i kvalita reprodukcí a navigační systém umožňující orientaci mezi kapitolami. Kniha je vysázena bezpatkovým fontem Everett, který navrhl Nolan Paparelli.

Jacek Mrowczyk
člen výtvarné komise

As stated on the back cover, “this spectacular publication presents both the advertising infrastructure and insight into the language and imagery of socialist consumer culture”. The jury acknowledged the tremendous effort put into the preparation of the texts, as well as the selection and documentation of archival materials. This collective effort of critics, editors, photographers, and designers is a significant contribution to the documentation of post-war material culture in Czechoslovakia. The graphic design, although very contemporary, does not dominate the historical material of the book. The quality of reproduction and the navigation system between chapters are also noteworthy. The book is typeset in the sans-serif font Everett designed by Nolan Paparelli.

Jacek Mrowczyk
Art Panel member