2. místo

Autor/ka: Otto von Graben zum Stein, Marek Vajchr
Název: Strašidelné Čechy

Knižní úprava / Book design: Josefina Karlíková
Ilustrace / Illustrations: Chrudoš Valoušek
Nakladatelství / Publisher: Revolver Revue
Tisk / Print: Finidr
Písmo / Typeface: Almost
Strany / Pages: 216
Rozměr / Size: 16 × 22 cm
Doporučená cena / Recommended price: 389 Kč
ISBN 978-80-7622-013-3

Magičnost úvodní ilustrace ke knize Strašidelné Čechy Otty von Grabena nás láká vstoupit do světa nadpřirozena, čárů a osudů spřádaných zvláštními bytostmi. Kniha vyvolává nostalgii zdánlivým posunem v době, výběrem ilustrační techniky navozuje atmosfé-ru temných hvozdů Šumavy z dílny váchalovských tajemných vizí. Použití filigránské zdobnosti v grafických doplňcích v tlumené červeni a výběr historizujícího písma spolu s ilustracemi v černočerveném podání na kvalitním papíru odstínu chamois dodávají celé knize lehkou faustovskou pekelnost. Kniha je ukázkou vzniku harmonie všech zúčastněných složek, která vynese čtenáře na vrchol blaženosti.

Xénia Hoffmeisterová
členka výtvarné komise

The magical quality of the introductory illustration to the book Strašidelné Čechy (Haunted Bohemia) by Otto von Graben draws us into the world of the super-natural, spells and fates spun by strange creatures. The book stirs up the nostalgia by the imaginary shift in time and the choice of illustration technique evokes the atmosphere of the deep forests of Šumava from the workshop of the Váchalovský mysterious visions.The use of filigree work in the graphic accessories in subdued red and the choice of historicising font together with illustrations in black and red on quality paper of a chamois shade gives the whole book the air of Faustus’ hell. The book is an example of harmony of all components involved which will elevate readers to the heights of bliss.

Xénia Hoffmeisterová
Art Panel member