Služby

Vypůjční

Literární archiv

Archiválie uložené v Literárním archivu PNP mohou badatelé využívat za podmínek stanovených zákonem č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a zákona č. 329/2012 Sb.), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Badatelským řádem Literárního archivu PNP v Praze.

V souladu s platnými zákony a nařízeními lze v badatelně LA nahlížet do archiválií  starších třiceti let, které jsou zpracovány, umožňuje to jejich fyzický stav a neobsahují informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zákonem chráněná práva osobnosti, dále může do archiválií nahlížet žadatel, který splňuje podmínky k nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.

Materiály nezpracované (údaj o zpracování příslušného celku je obsažen v Průvodci po fondech LA PNP) je možno zapůjčit pouze výjimečně, a to na základě povolení vedoucího Literárního archivu.

Archiválie jsou součástí fondů a sbírek. S jejich obsahem se lze seznámit prostřednictvím: 

Knihovna

Knihovna PNP zpřístupňuje své sbírkové a knihovní fondy registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovně formou výpůjčních služeb. Uživatelům studovny je k dispozici příruční knihovna, denní tisk a další periodika.

Jak se přihlásit
Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba na základě vyplněného badatelského listu ověřeného podle osobních dokladů službou ve studovně.

Prezenční výpůjčky
Rukopisy, knihy, časopisy a další dokumenty ze sbírkového a knihovního fondu jsou po objednání předkládány registrovaným uživatelům ke studiu ve vyhrazeném prostoru studovny.

Absenční výpůjčky
Výpůjčky jsou poskytovány zaměstnancům PNP. Režim absenčních výpůjček se řídí směrnicí ředitele. Zápůjčky institucím na výstavy a k jiným účelům jsou možné pouze po předchozím písemném projednání s vedoucí knihovny a se souhlasem ředitele PNP.

Způsob objednávání
Pro vyhledání údajů o požadovaném dokumentu je možno použít klasické lístkové katalogy nebo elektronický katalog. Objednávky z elektronického katalogu lze provádět přímo z jeho stránek.

Meziknihovní výpůjční služba
Jestliže žádaný dokument není ve fondu knihovny PNP, zprostředkuje služba ve studovně na žádost registrovaného uživatele výpůjčku tohoto dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny ČR nebo ze zahraničí (za pomoci Národní knihovny ČR).

Knihovní řád 
Elektronický katalog
 

Umělecké sbírky

Oddělení uměleckých sbírek PNP zpřístupňuje své sbírkové fondy badatelům a zájemcům o jejich studium za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  Sbírkové předměty se ke studiu předkládají pouze prezenčně ve studovně OUS v Praze nebo v pracovně Kabinetu ex libris v Chrudimi. K vyhledávání sbírkových předmětů slouží lístkové kartotéky nebo elektronické databáze v badatelském počítači ve studovně OUS. K dispozici je také orientační Průvodce po fondech uměleckých sbírek PNP. Elektronicky zpracovaná část kartotéky je veřejně přístupná na internetu v Registru sbírek výtvarného umění.