Literární archiv

Zápůjčky

Výpůjční služby týkající se sbírkových předmětů uložených ve sbírkách archivu se řídí výpůjčním a badatelským řádem LA PNP. Archiválie bývají zapůjčovány v omezené míře obvykle za účelem vystavení, provádění konzervátorských nebo restaurátorských prací, případně výroby kopií a replik.

V případě výstavy je zájemce povinen s dostatečným předstihem (optimálně tři měsíce před plánovaným termínem realizace) zaslat písemnou žádost o zápůjčku vybraných archiválií. Tato žádost musí být zaslána na adresu: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, a to až po (telefonické, nebo e-mailové) domluvě s odpovědným zaměstnancem Literárního archivu PNP (kontaktovat lze rovněž sekretariát nebo vedoucího LA PNP) a osobní prohlídce sbírkových předmětů. Žádost musí obsahovat:

- úplnou identifikaci žadatele (název, sídlo, identifikační číslo, jméno statutárního orgánu – ředitel/ka instituce),

- dostatečné údaje o výstavním projektu, pro který by měly být archiválie zapůjčeny,

- údaje o místu a přesném termínu zamýšleného vystavení a zapůjčení archiválií,

- přesnou identifikaci požadovaných archiválií (fond a oddíl tohoto fondu, v němž jsou uloženy, přesný popis podle inventáře příslušného sbírkového celku),

- jméno autora a kurátora výstavy,

- podpis statutárního orgánu (ředitel/ka instituce).

 

Podmínkou zapůjčení archiválií ze sbírek Literárního archivu PNP je splnění těchto požadavků:

- dodání dokladu o pojištění sbírkových předmětů po celou dobu zápůjčky,

- dodržení zvláštních nároků na způsob vystavení archiválií, především vybavení výstavních prostor zabezpečovacím zařízením, protipožárními čidly a zajištění klimatických a světelných podmínek pro jejich vystavování,

- uvedení Památníku národního písemnictví na popiskách jednotlivých exponátů a úvodním panelu výstavy, dále v tiskovinách k výstavě v případě, že takový požadavek je podložen významem zápůjčky či smluvně zakotven. Vypůjčitel zašle Památníku národního písemnictví s předstihem pozvánku na vernisáž výstavy, eventuelně doprovodné tiskoviny (plakát, prospekty) k výstavě.

Zápůjčka se provádí pouze na základě písemně uzavřené smlouvy, v níž jsou výše uvedené požadavky konkrétně specifikovány.

Smlouva o výpůjčce na výstavu - formulář
Smlouva o podmínkách užití kopií sbírkových předmetů - fyzická osoba
Smlouva o podmínkách užití kopií sbírkových předmetů - právnická osoba