STUDOVNA PRAHA
PELLÉOVA 44/22
160 00 PRAHA 6
TEL.: 220 516 695, LINKA 292, 293
STUDOVNA@PAMATNIK-NP.CZ

HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ, STŘEDA 9.00–16.30
ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–17.30
PÁTEK 9.00–14.30 (PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZAVŘENO)

 

 

BADATELNA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE V LITOMĚŘICÍCH
KAMÝCKÁ 2293
412 01 LITOMĚŘICE – PŘEDMĚSTÍ
TEL.: 412 552 625, MOBIL: 731 448 567
E-MAIL: LITOMERICE@PAMATNIK-NP.CZ

HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ–PÁTEK 9.00–16.00
 

1. Badatelé z řad veřejnosti mohou archiválie LA PNP studovat v badatelně archivu v pražském sídle PNP (badatelna je spojena se studovnou knihovny PNP) a v badatelně centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích.

2. Každý zájemce o studium musí nejprve e-mailem, telefonicky nebo při osobní návštěvě upřesnit předmět svého zájmu (nebo si rovnou objednat materiál) a domluvit si termín návštěvy.

3. Podmínkou pro poskytnutí archiválií k bádání je vyplněný a podepsaný badatelský list. Badatel jej vyplní při první návštěvě studovny. Badatelské listy se každoročně (či při změně tématu studia) obnovují. Podpisem návštěvník stvrzuje, že se při studiu materiálu bude řídit badatelským řádem, který upravuje práva a povinnosti badatelů. Je proto povinen se s tímto dokumentem před zahájením studia seznámit.

4. Pokud měl badatel archivní materiál objednán v předstihu, předloží mu při návštěvě služba jeho přiměřenou část ke studiu. V případě, že si chce návštěvník archiválie teprve objednat, může tak učinit za pomoci služby, resp. archivních pomůcek, které jsou k dispozici v badatelně (Průvodce po archivních fondech LA PNP, inventáře k jednotlivým fondům či interní databáze Janus Archiv). Objednávání konkrétního archivního materiálu probíhá na základě vyplnění objednacího lístku. Množství materiálu povoleného ke studiu na den je limitováno. Bez objednání si může badatel vypůjčit pouze archivní pomůcky (průvodce, inventáře), časopisy, věstníky a literaturu z příruční knihovny archivu.  

5. Je třeba počítat s tím, že objednací doba archiválií závisí na komplikovanosti objednávky a množství požadovaných položek. Pokud je archivní fond uložen v pražském depozitáři, trvá příprava materiálu do pražské studovny přibližně 48 hodin. Fondy z mimopražského depozitáře jsou zpřístupněny formou dovozu, a to maximálně 1 kartonu na osobu. Při další objednávce bude badatel již odkazován na studium v badatelně v Litoměřicích.

6. Badatelé jsou po dobu studia zodpovědní za fyzický stav archiválií.

7. V badatelně lze používat osobní počítače a vlastní fotoaparát k pořizování studijních kopií. Pokud chce badatel použít fotoaparát, měl by v předstihu vyplnit žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení a zaslat ji sekretariátu LA. Ve výjimečných případech lze požádat o povolení k fotografování až na místě. Po kladném vyřízení žádosti je možno pořizovat badatelské kopie specifikovaného archivního materiálu. V případě jiného než studijního užití vyhotovených kopií (např. při jejich publikování) je badatel povinen požádat archiv o souhlas s jejich jednorázovým užitím.