1. místo
CENA ARNA SÁŇKY

Autor/ka: Ivana Beranová
Název: Zvukárium: Zvukové hry z papíru

Knižní úprava / Book design: Ivana Beranová
Ilustrace / Illustrations: Ivana Beranová
Nakladatelství / Publisher: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk / Print: Studio Činčera
Písmo / Typeface: Katarine
Strany / Pages: 18
Rozměr / Size: 25 × 35 cm
DOPORUČENÁ CENA / RECOMMENDED PRICE: –
ISBN –

Autorská kniha je koncipována jako hravý vizuální, taktilní a zvukový objekt. Autorka originálním způsobem využívá pop-up princip známý z prostorových knih pro děti. Zkoumá možnosti vytváření různých typů zvuků na základě manipulace s papírem bez pomoci elektroniky prostřednictvím 3D knižní skládačky.

Vilma Hubáčková
zástupkyně Památníku národního písemnictví

Škatuľa z papiera a v nej ďalšie škatule z toho istého materiálu. Potiahnuť papier pomaly alebo rýchlo? Ako sa líši zvuk šírený štvorcom a ako trojuholníkom? Stlač, zatiahni. ťukni, zdvihni, pohladkaj, otoč… Ťukni, ťukni, zatiahni, otoč a máš základný rapový beat na štyri doby. Zvukárium je nástroj, s ktorým by pokojne mohol vzniknúť nový projekt skupiny Dva alebo trinásty album skupiny Einstürzende Neubauten. Je to nástroj vhodný pre sólového inštrumentalistu, malý ansámbel, ale aj celý orchester. Zvukárium je analógový ableton1 súčasných new-age rodičov, ktorých deti majú prístup k digitálnym technológiám zakázaný alebo len veľmi obmedzený. Odporúčam!

Ableton – digitálny program na tvorenie hudby
Jozef Ondrík
člen výtvarné komise

The author’s work is designed as a playful visual, tactile and sound object. The author utilises the pop-up principle known from spatial children’s books in an original way. She examines the possibilities of creating various types of sound based on the handling of paper without the aid of an electronic 3D book folding pattern.

Vilma Hubáčková
Museum of Czech Literature representative

A paper box and inside it another box made out of the same material. Pull the paper slowly or quickly? What is the difference between the
noise made by a square and a triangle? Press, pull, tap, lift, stroke, turn… Tap, tap, pull, turn and you have basic four-four time rap beat. TheSoundarium is an instrument which can easily lead to a new project of the band ‘Dva’ (Two) or the thirteenth album of the band Einstürzende Neubauten. It is an instrument suitable for a solo instrumentalist, small ensemble or an entire orchestra. Zvukárium (The Soundarium) is an analogue Ableton1 instrument of contemporary new-age parents whose children have access to banned or highly restricted digital technologies. I recommend it!

1 Ableton – digital software for making music
Jozef Ondrík
Art Panel member